Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

BUTT – barn og unges tverrfaglige team

Målgruppe: Barn og familier med særlige utfordringer. Enkelt-elever.

Formål: Utfordringer med behov for tverrfaglig hjelp/ støtte. Drøfte sak med 2. linjetjenesten. Sette mål/ tiltak 

Møtehyppighet: Ved behov. Mulighet 1 gang pr måned. 

Deltakere: Barnehage/ skole, barnevern, ABUP, helsestasjon, familievernkontor, foreldre 

Ansvarlig for møtet: Helsestasjon