Samhandlingsarenaer

Oppstartsmøte med PPT

Målgruppe: Barn henvist til PPT

Formål:

Møtehyppighet: 1 gang

Deltakere: Barnehage og PPT

Ansvarlig for møtet: PPT (Pedagogisk – Psykologisk tjeneste)