Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Oppstartsmøte med PPT. Barnehage

Målgruppe: Barn henvist til PPT

Formål: Barnehagen skal tilrettelegge innenfor det ordinære barnehagetilbudet og prøve ut tiltak. Når tiltak er evaluert sammen med foreldrene kan en vurdere behovet for å melde videre til PPT.

Møtehyppighet: 1 gang

Deltakere: Barnehage og PPT

Ansvarlig for møtet: PPT (Pedagogisk – Psykologisk tjeneste). Barnehagen kaller inn til oppstartmøte med PPT.