Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Pedagogisk team – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Gjennomgang av prøveresultater og elever med sosial problemer for å finne riktige tiltak og evt. henvise 

  • Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller for det enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte.
  • Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter.
  • De som deltar på møtene er barnehage, PPT, helsestasjon og eventuelt foresatte.

Møtehyppighet: 2 ganger pr. mnd

Deltakere: Skolen, PPT, helsestasjon

Ansvarlig for møtet: Skolen