Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Lokalt politiråd/ SLT styringsgruppe

  • Lokalt politiråd/ SLT styringsgruppe (gjelder ikke kun samhandling knyttet til barn og unge, men hele befolkningen) 

Målgruppe: Øverste ledelse i kommunen og politiet 

Formål: Kommunen og politiet har en felles forståelse av kriminalitetsbildet og samarbeider om målrettede rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

Møtehyppighet: To møter i året (eventuelt flere ved behov) 

Deltakere: Kommunedirektør, ordfører, politistasjonssjef, politikontakter, beredskapskoordinator og SLT-koordinator 

Ansvarlig: Kommunen og politiet. Politirådet ledes av ordfører og SLT-koordinator er tilrettelegger og sekretær