ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En undring oppstår. Hva er årsaken til undringen? Avgjør raskt om ytterligere undersøkelser skal gjøres ifht å avgjøre om det er bekymring
eller ikke.

 

Hvem:

Alle medarbeidere

Hva:

Diskuter undringen med team/nærmeste leder, ev. gjennomføre samtale med andre, som kan være barnet/ungdommen, foreldre/foresatte, kollegaer, leder og ev. hjelpeinstanser.

Hvem:

Alle medarbeidere.

Grunn til bekymring?

Hva:

Observasjon i gruppa/klassen etter behov. Konkretiser undringen

 

Avslutningsnotat kan benyttes for dokumentasjon dersom man ikke finner grunn til bekymring

Hvem:

Alle medarbeidere deler med kollega/leder.

Hva

Samtale med barnet/eleven etter «mal for samtale». Undringssamtale/den nødvendige samtalen med foreldre/foresatte for å klargjøre om det er grunnlag for bekymringen.
Om ja: gå til nivå 1. Vurder om en skal opprette stafettlogg. Vurder behov for å gå videre med individtiltak og/eller systemtiltak.
Om nei: Saken blir avsluttet

Hvem

Alle medarbeidere. Ev. leder på avdelingen – avhengig av tjenestested.

Grunn til bekymring?

Hva:

Avslutningsnotat kan benyttes for dokumentasjon dersom man ikke finner grunn til bekymring

Grunn til bekymring?

Hva:

Definer problemstilling der det blir sett på mulige årsaksfaktorer, ev. forslag til tiltak som kan settes i verk. Dette blir grunnlagsinformasjon til møtet med foreldre/foresatte

Hvem:

Den som har meldt undringen/bekymringen, ev. i samarbeid med kollega eller leder, pedagogisk team eller andre

Hva:

Gjennomføring og evaluering (etter mal under) av møte med foreldre/foresatte/barn/ungdom:

a) Drøfting av grunnlagsinformasjon skape felles forståelse av bekymring

b) Planlegge aktuelle tiltak med tidsfrist for gjennomføring og evaluering

c) Innhente samtykke og opprette stafettlogg

d) Evaluere møtet

Hvem:

Den som har kalt inn til møtet og evt leder/kollega.

Hva:

Igangsetting av tiltak ihht stafettloggen

Hvem:

Den ansvarlige for tiltak internt i tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere interne tiltak som er satt i gang og vurdere/grunngi bruk/behov for mer bistand i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.
Evalueringen bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste sammen med foresatte, og blir rapportert i stafettloggen.

Hvem:

A: Alle medarbeidere.
B: Utvalgte medarbeidere.
C: Leder (alt etter sak/situasjon)
D: Foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Avgjørelse.
1) Avslutte saken eller fortsette med interne tiltak
2) Gå til nivå 2 eller 3. Videre innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd/veiledning, utgreiing og konkrete tiltak.
Om det er aktuelt å involvere flere/nye tjenester eller at saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 2 eller 3.
Prosedyren rundt avgjørelsen dokumenteres i stafettloggen og involverer enten faggruppe og/eller ledelse og foresatte/barnet/ungdommen.

Hvem:

Stafettholder og styrer/rektor

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans inkluderes.

Sende henvisningsskjema og ev. pedagogisk rapport, logg. Opprette stafettloggtilgang til hjelpetjenesten.

Hvem

Stafettholder

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foreldre/foresatte/barn/ungdom og hjelpetjeneste for å opprette mål og tiltak i stafettloggen og avtale møtetidspunkt.

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltak gjennomføres.

Møter avtales for  å vurdere tiltak, videreføre eller sette i gang nye.

Foreldre/foresatte/barn/ungdom deltar i møtene. Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får tilgang til stafettloggen etter samtykke  fra foreldre/foresatte

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte for å evaluere tiltak.

Vurdere om det er behov for ytterligere hjelpetiltak.

Møte med aktørene samt foresatte og barn for å opprette mål og tiltak i stafettloggen  og avtale møtetidspunkt.

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Hvis saken går videre møte med foreldre/foresatte og ny instans og gå til nivå 3.

Hvem:

Stafettholder fortsetter som ansvarlig for loggen.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Kontakt er opprettet med flere tjenester

Hvem

Alle involverte aktører

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå undertegnet samtykkeskjema der nye instanser er inkludert.

Opprette ansvarsgruppe som tiltak i stafettloggen dersom foreldre/foresatte ønsker det.

Oppnevne koordinator (som regel den som er tettest på barnet/ungdommen)

Hvem:

Stafettholder og foreldre/foresatte, barn/ungdom

Hvordan

Opprette stafettloggtilgang til ny hjelpetjeneste etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Sende henvisningsskjema og ev. rapporter. Innkalle aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom til møte.

Gjennomføre møte for å opprette mål og tiltak i stafettloggen, avtale nytt møtetidspunkt og evaluering.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenesten involveres etter behov.

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet.

Møter avtales for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak.  Avslutte eller fortsette?  Andre instanser?

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluering fører til beslutning om  saken skal avsluttes, tiltak fortsetter på nivå 3 eller om saken skal tilbakeføres til lavere nivå.

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?