Verktøykasse

BTI|Sirdal

Risiko og beskyttelsesfaktorer

Individuelle

Risikofaktorer

  • Liten grad av selvkontroll
  • Lavt selvbilde og psykiske plager
  • Lite språk og lav grad av språkforståelse
  • Høy grad av aggresjon
  • Utagerende, sensasjonssøkende
  • Stille og innadvendt
  • Individuell sårbarhet
  • Utsatt for seksuelle og fysiske overgrep
  • Å være vitne til eller utsatt for vold (begge deler rammer hardt)
  • Positive holdninger til rusmidler, rusvillighet
  • Manglende kunnskaper om rus og risiko
  • Tidlig debut
  • Fremtidspessimisme

Beskyttelsesfaktorer

  • Medfødt robusthet og kapasitet
  • Sosial kompetanse
  • Godt selvbilde
  • Godt språk
  • Opplevelse av mening og sammenheng
  • Kreativitet
  • Hobbyer
  • Fremtidsoptimisme

Familie

Risikofaktorer

  • Manglende tilsyn
  • Manglende interesse for barnet
  • Tilknytningsproblem
  • Dårlig samspill i familien og mye konflikter mellom voksne og voksne og barn
  • Tillatende oppdragerstil, rusmiddelmisbruk
  • Seksuelle og fysiske overgrep, stor fattigdom
  • For barn er det en risikofaktor at foreldre har lav omsorgskompetanse, rusmisbruk og psykiske lidelser hos foreldre

Beskyttelsesfaktorer

  • God kommunikasjon
  • Autoritativ oppdragelse (kontroll og varme)
  • Struktur og regler
  • Høyere sosioøkonomisk status
  • God og stabil omsorgssituasjon

Venner

Risikofaktorer

  • Utestenging
  • Lav sosial status i gruppa og blant venner
  • Rusmisbruk og kriminalitet hos venner
  • Venners antisosiale normer

Beskyttelsesfaktorer

  • Inkludert
  • Tydelige normer
  • Tilknytning
  • Prososiale venner

Skole

Risikofaktorer

  • Lav grad av trivsel
  • Blir utestengt, dårlig likt
  • Ingen venner eller dårlige venner
  • Ikke sett eller anerkjent
  • Dårlig relasjon til de voksne og eller barn
  • Ikke rom for å medvirke
  • Dårlig miljø/klima (stemning)
  • Mobbing
  • Lese – og skrivevansker
  • Skulk, mye fravær
  • Manglende interesse for skolen

Beskyttelsesfaktorer

  • Høy grad av trivsel
  • Venner, inkludert i gruppa
  • Bli sett og anerkjent
  • Får medvirke
  • Voksne som tar ansvar for relasjonen
  • Får utvikle sin kompetanse
  • Positive aktiviteter og opplevelser
  • God tilhørighet

Nærmiljø

Risikofaktorer

  • Få ressurser til forebyggende arbeid
  • Dårlig bomiljø
  • Fattigdom
  • Kriminalitet
  • Normer som aksepterer konsum
  • Tilgang på rusmidler

Beskyttelsesfaktorer

  • Minst en betydningsfull voksen
  • Prososiale venner
  • Felles verdier
  • Samfunnsstruktur som støtter mestringsstrategier