ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En undring oppstår.

Hva er årsaken til undringen?

Avgjør raskt om ytterligere undersøkelser skal gjøres ifht å avgjøre om det er bekymring
eller ikke.

Definere om undringen har med medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold, psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn-relasjoner.

Se verktøy

Hva:

Faglige vurderinger. Diskuter undring med foreldre/foresatte eller med kollega, leder eller hjelpeinstans dersom dette er nødvendig for å gjøre en faglig vurdering før det blir delt med foresatte.

Dokumenter i journal.

Grunn til bekymring?

Hva:

Observasjon og samtale med foreldre/foresatte for å undre oss sammen. Innkaller til ekstra konsultasjoner hvis behov for å konkretisere undringen.

I skolehelsetjenesten : undringssamtalen med barnet/ungdommen og evt foreldre/foresatte

Avslutningsnotat kan benyttes for dokumentasjon dersom man ikke finner grunn til bekymring

Hva:

Gjennom undringssamtale finner en ut om det er grunn til bekymring. Og hvis svaret er ja, skal den følges opp med tiltak.

Hvis nei: følge vanlig helsestasjonsprogram/skolehelsetjeneste.

Grunn til bekymring?

Hva:

Avslutningsnotat kan benyttes for dokumentasjon dersom man ikke finner grunn til bekymring

Grunn til bekymring?

Hva:

Definere problemstilling.

Hva handler det om? Hva gjør at dette oppfattes som et problem? Mulige årsaker. Ev. forslag til tiltak.

Hva:

Avklaring med foreldre/foresatte ev. barn/ungdom om tiltak.

Drøfte og utforme aktuelle tiltak. Hvis behov for hjelpetjenester, innhente samtykke

Hva:

Ulike tiltak: oppfølging, ekstra konsultasjoner, intern «henvisning» f.eks. lege eller fysioterapeut.

Skolehelsetjenesten har ansvaret for skolebarn og må avklare når foresatte skal involveres, jf. pasientrettighetsloven og helsepersonelloven. Dokumenter i journal

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere interne tiltak som er satt i gang på nivå 1 og vurdere/grunngi bruk/behov for mer bistand i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Evalueringen bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste

Grunn til bekymring?

Hva:

1) avslutte saken  eller fortsette med interne tiltak

2) gå til nivå 2 eller 3.

Videre innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd/veiledning, utgreiing og konkrete tiltak. Samarbeid med foreldre/foresatte og/eller den det gjelder om informasjon til barnehage og skole om forhold som er relevant, f.eks. depresjon, samlivsbrudd, sykdom hos foreldre/foresatte og dødsfall.
Samarbeid med barnehage/skole, lege, psykisk helse, barnevern, PPT. Henvisning til eksterne: gynekolog, fysioterapeut, ergoterapeut, NAV, øyelege, hørselssentral, ABUP, HABU (noen henvisninger skjer i samarbeid med fastlege).

BARN I BARNEHAGE: Aktuelt å ta opp på basismøte? BARN I SKOLEN: Aktuelt å ta opp på pedagogisk team?

Ved overgang til nivå 2 opprettes stafettlogg og det innkalles til møte med foresatte.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Samtale med foreldre/foresatte. Fylle ut samtykkeskjema der ny instans inkluderes. Eventuelt henvise. Avtale møte.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foreldre/foresatte, barn og ansatt fra aktuell instans (ev. helsesykepleier)  : Kartlegging av vansker, fokus på helse, hjemmesituasjon, psykososiale forhold. Ev. få utført medisinske undersøkelser/henvise til dette eller annet. Planlegge tiltak.
Hvis stafettholder er med på dette møtet, dokumentere i stafettlogg. Hvis ikke, må det innkalles til nytt møte for å gjøre dette. Opprette stafettloggtilgang til de som skal ha det.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltak gjennomføres.  Møter avtales for  å vurdere tiltak, videreføre eller sette i gang nye. Foreldre/foresatte/barn/ungdom inviteres til møtene.
Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet. Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får tilgang til stafettloggen etter samtykke  fra foreldre/foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Er det behov for ytterligere hjelpetiltak? F.eks ABUP, PPT, Barnevern?

Hvis ja: møte med foreldre/foresatte, nytt samtykke med nye instanser og gå over til NIVÅ 3.

Melding til barnevernet må vurderes når det er bekymring for omsorgssituasjonen eller der man ikke lykkes å få samarbeid med foreldre/foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Beslutning av videre saksgang på bakgrunn av evalueringen som er foretatt.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Kontakt er opprettet med flere tjenester

Grunn til bekymring?

Hvordan

Stafettlogg med involverte aktører opprettes.  Det kan opprettes ANSVARSGRUPPE som tiltak i stafettloggen hvis foreldre/foresatte ønsker det. Oppnevning av koordinator, som regel den som er tettest på barnet/ungdommen. Ikke flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til familien/barnet/ungdommen. Møtehyppighet avhenger av saken. Fylle ut samtykkeskjema . Koordinator er vanligvis stafettholder.

ANSVARSGRUPPE : Fokus på fysisk og psykisk helse- koordinere tiltak

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foreldrene og hjelpetjenestene for å opprette mål og tiltak i stafettloggen og avtale møtetidspunkt

Grunn til bekymring?

Hvordan

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet. Møter avtales for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak.  Avslutte eller fortsette?  Andre instanser? Foreldre/foresatte inviteres til møtene.

Melding til barnevernet må vurderes hvis bekymring for omsorgssituasjonen eller der man ikke lykkes å få til et samarbeid med foreldre/foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluering fører til beslutning om  saken skal avsluttes, tiltak fortsetter på nivå 3 eller om saken skal tilbakeføres til lavere nivå.

Grunn til bekymring?