ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En undring oppstår. Hva er årsaken til undringen? Avgjør raskt om ytterligere undersøkelser skal gjøres ifht å avgjøre om det er bekymring
eller ikke

Hvem:

Alle medarbeidere

Hva:

Diskuter undringen med team/nærmeste leder, ev. gjennomføre samtale med andre, som kan være barnet/ungdommen, foreldre/foresatte, kollegaer, leder og ev. hjelpeinstanser.

Hvem:

Alle medarbeidere.

Grunn til bekymring?

Hva:

Observasjon i gruppa/klassen etter behov. Konkretiser undringen

Hvem:

Alle medarbeidere deler med kollega/leder.

Hva

Samtale med barnet/eleven etter «mal for samtale». Undringssamtale/den nødvendige samtalen med foreldre/foresatte for å klargjøre om det er grunnlag for bekymringen.
Om ja: gå til nivå 1. Vurder om en skal opprette stafettlogg. Vurder behov for å gå videre med individtiltak og/eller systemtiltak.
Om nei: Saken blir avsluttet

Hvem

Alle medarbeidere. Ev. leder på avdelingen – avhengig av tjenestested.

Grunn til bekymring?

Hva:

Skal saken tas videre?

Grunn til bekymring?

Hva:

Definer problemstilling der det blir sett på mulige årsaksfaktorer, ev. forslag til tiltak som kan settes i verk. Dette blir grunnlagsinformasjon til møtet med foreldre/foresatte

Hvem:

Den som har meldt undringen/bekymringen, ev. i samarbeid med kollega eller leder, pedagogisk team eller andre

Hva:

Gjennomføring og evaluering (etter mal under) av møte med foreldre/foresatte/barn/ungdom:

a) Drøfting av grunnlagsinformasjon skape felles forståelse av bekymring

b) Planlegge aktuelle tiltak med tidsfrist for gjennomføring og evaluering

c) Innhente samtykke og opprette stafettlogg

d)evaluere møtet

Hvem:

Den som har kalt inn til møtet og evt leder/kollega.

Hva:

Igangsetting av tiltak

Hvem:

Den ansvarlige for tiltak internt i tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere interne tiltak som er satt i gang på nivå 1 og vurdere/grunngi bruk/behov for mer bistand i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.
Evalueringen bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste, og blir rapportert i stafettloggen.

Hvem:

A: Alle medarbeidere.
B: Utvalgte medarbeidere.
C: Leder (alt etter sak/situasjon)

Grunn til bekymring?

Hva:

Avgjørelse.
1) Avslutte saken eller fortsette med interne tiltak
2) Gå til nivå 2 eller 3. Videre innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd/veiledning, utgreiing og konkrete tiltak.
Om det er aktuelt å involvere flere/nye tjenester eller at saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 2 eller 3.
Prosedyren rundt avgjørelsen skal formaliseres og involvere enten faggruppe og/eller ledelse og foresatte/barnet/ungdommen.

Hvem:

Stafettholder og styrer/rektor

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans inkluderes.

Sende henvisningsskjema og ev. pedagogisk rapport, logg. Opprette loggtilgang til hjelpetjenesten.

Hvem

Stafettholder

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foreldre/foresatte/barn/ungdom og hjelpetjeneste for å opprette mål og tiltak i loggen og avtale møtetidspunkt.

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltak gjennomføres.

Møter avtales for  å vurdere tiltak, videreføre eller sette i gang nye.

Foreldre/foresatte/barn/ungdom inviteres til møtene. Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten eller i hjemmet.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får tilgang loggen etter samtykke  fra foreldre/foresatte

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte for å evaluere tiltak.

Vurdere om det er behov for ytterligere hjelpetiltak.

Møte med foreldre/foresatte/barn/ungdom for å opprette mål og tiltak i loggen  og avtale møtetidspunkt.

Hvem:

Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Hvis saken går videre møte med foreldre/foresatte og ny instans og gå til nivå 3.

Hvem:

Stafettholder fortsetter som ansvarlig for loggen.

Kun tiltak som skal foregå på skole/barnehage/helsestasjon føres i logg.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Kontakt er opprettet med flere tjenester

Hvem

Alle involverte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå undertegnet samtykkeskjema der ny instans er inkludert.

Opprette ansvarsgruppe dersom foreldre/foresatte ønsker det.

Oppnevne koordinator (som regel den som er tettest på barnet/ungdommen)

Hvem:

Stafettholder og foreldre/foresatte, barn/ungdom

Hvordan

Sende henvisningsskjema og ev. rapporter. Innkalle aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom til møte.

Opprette loggtilgang til ny hjelpetjeneste etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Gjennomføre møte for å opprette mål og tiltak i loggen, avtale nytt møtetidspunkt og evaluering. Tiltakstjenester som skal foregå på skolen eller i barnehagen føres i loggen.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenesten involveres etter behov.

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten eller i hjemmet.

Møter avtales for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak.  Avslutte eller fortsette?  Andre instanser?

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluering fører til beslutning om  saken skal avsluttes, tiltak fortsetter på nivå 3 eller om saken skal tilbakeføres til lavere nivå.

Hvem:

Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Grunn til bekymring?