Ansvarsgruppe

Målgruppe: Det kan gis tilbud om ansvarsgrupper i alle saker der det er flere hjelpeinstanser involvert utover PPT og skolehelsetjeneste.

Formålet med Ansvarsgruppe:

  • Sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester.
  • Brukeren skal bli hørt, sett og møtt med respekt.
  • Ansvarsgruppen skal ha et helhetlig fokus på ressursene og livssituasjonen til den det gjelder, og gruppa må arbeide for å fremme utvikling på de ulike livsområder.

Her kan du lese mer om Ansvarsgruppe i Farsund kommune

Pedagogisk team

Formål med Pedagogisk team:

Pedagogisk team er barnehagen og skolens forum for å sikre et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø- Teamet skal arbeide både med forebyggende tiltak på system og individnivå, samt drøfte og få veiledning i individsaker. Dette evalueres med utgangspunkt i igangsatte saker.

Pedagogisk team barnehage

Pedagogisk team skole 

BUTT- Barne- og unges tverrfaglige team

Formål med BUTT:

  • BUTT skal være et lett tilgjengelig tverrfaglig team for tidlig veiledning i sammensatte saker
  • Barn, unge og foreldre, samt skoler og barnehager skal ha kontinuerlig tilgang på tidlig veiledning fra hjelpeinstanser i vanskelige saker/bekymringssaker
  • BUTT skal bidra til å sikre brukerens medvirkning i utformingen av hjelpetilbudet (hva er viktig for deg-tekning)
  • BUTT skal bidra til å styrke samhandlingen mellom A-BUP, førstelinjetjenesten, skoler og barnehager
  • Gjennom arbeidet i BUTT, skal kompetansen knyttet til tverrfaglig innstas i kommunen utvikles.

Les mer: BUTT – rutine

Oversikt over møter våren 2023

Det er planlagt BUTT: 9. februar, 9.mars, 10. april, 11. mai og 12.juni.

Frist for innmelding av saker er torsdag i uken før BUTT møte.

Last ned: Innmelding BUTT