Kjernegrupper

Målet er å være raskt på banen med konkret og samkjørt oppfølging, stoppe negativ utvikling og fokusere på ressurser hos og rundt ungdommen. Utgangspunktet for kjernegruppen er samtykke fra eleven og foresatte, slik at deltakerne i gruppen kan drøfte bekymringen uavhengig av taushetsplikt.

Målgruppe:

Foreldre og elever på videregåendeskole, ungdomsskole og barneskole hvor det er bekymring for negativ utvikling. Det kan dreie seg om risiko for drop-out, skolevegring, atferd/oppførsel, mobbing, holdninger, bekymring for kriminalitet, omgangskrets, rusbruk eller lignende.

Ansvar for gjennomføring:

SLT koordinator (leder), representant fra politi, barnevern, skolehelsetjenesten og den enkelte skole. Andre ressurspersoner kalles inn ved behov

Ansvarsgruppe

Målgruppe: Det kan gis tilbud om ansvarsgrupper i alle saker der det er flere hjelpeinstanser involvert utover PPT og skolehelsetjeneste.

Formålet med Ansvarsgruppe:

  • Sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester.
  • Brukeren skal bli hørt, sett og møtt med respekt.
  • Ansvarsgruppen skal ha et helhetlig fokus på ressursene og livssituasjonen til den det gjelder, og gruppa må arbeide for å fremme utvikling på de ulike livsområder.

Her kan du lese mer om Ansvarsgruppe i Farsund kommune

Pedagogisk team

Formål med Pedagogisk team:

Pedagogisk team er barnehagen og skolens forum for å sikre et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø- Teamet skal arbeide både med forebyggende tiltak på system og individnivå, samt drøfte og få veiledning i individsaker. Dette evalueres med utgangspunkt i igangsatte saker.

Pedagogisk team barnehage

Pedagogisk team skole 

BUTT- Barne- og unges tverrfaglige team

Formål med BUTT:

  • BUTT skal være et lett tilgjengelig tverrfaglig team for tidlig veiledning i sammensatte saker
  • Barn, unge og foreldre, samt skoler og barnehager skal ha kontinuerlig tilgang på tidlig veiledning fra hjelpeinstanser i vanskelige saker/bekymringssaker
  • BUTT skal bidra til å sikre brukerens medvirkning i utformingen av hjelpetilbudet (hva er viktig for deg-tekning)
  • BUTT skal bidra til å styrke samhandlingen mellom A-BUP, førstelinjetjenesten, skoler og barnehager
  • Gjennom arbeidet i BUTT, skal kompetansen knyttet til tverrfaglig innstas i kommunen utvikles.

Les mer: BUTT – rutine

Oversikt over møter våren 2024

11. januar , 8. februar, 14.mars og 11.april, 3.mai og 13.juni  (Kl. 9-12)

Frist for innmelding av saker er torsdag i uken før BUTT møte.

Innmelding sendes til koordinator, Vibeke Syvertsen visy@farsund.kommune.no (Psykisk helseteam/ familiekonsulent)

Last ned: Innmelding BUTT

Innmeldingen kan også fylles inn digitalt. Se verktøykassen.