Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er en tverrfaglig og tverretatlig gruppe dannet med utgangspunkt i en brukers behov for koordinering av hjelpetjenester.

Målgruppe: Det kan gis tilbud om ansvarsgrupper i alle saker der det er flere hjelpeinstanser involvert utover PPT og skolehelsetjeneste.

Formålet med Ansvarsgruppe:

  • Sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester.
  • Brukeren skal bli hørt, sett og møtt med respekt.
  • Ansvarsgruppen skal ha et helhetlig fokus på ressursene og livssituasjonen til den det gjelder, og gruppa må arbeide for å fremme utvikling på de ulike livsområder.

Her kan du lese mer om Ansvarsgruppe i Farsund kommune