Overgangsmøter

Målgruppe: Overgangselever fra barnehage til skole, fra småskoletrinn til mellomtrinn( Søyland – Sunde), fra barnetrinn til ungdomstrinn.
Formål: Gjennomgå individsaker for å bringe videre informasjon som skal ivareta barnet/elevens behov i overgangen.
Møtehyppighet: Ved behov i aktuelle overganger.
Deltakere: Foresatte, PPT, barnehage, skole.

Kjernegrupper

Målgruppe: Ungdom med atferdsvansker, langvarige og sammensatte vansker, rus og kriminalitet.
Formål: Tverrfaglig samhandling for å sette inn riktige tiltak og jobbe for et felles mål.
Møtehyppighet: Ved behov
Deltakere: Ungdom, foresatte, helsestasjon, barnevern, skole, politi, SLT.
Hvem er ansvarlig for møtet: Skole, barnevern.

Pedagogisk team/utvidet pedagogisk team

Målgruppe: Barnehagens/skolens ansatte, foreldre, støtteapparat.
Formål: Tidlig innsats, tidlig involvering av foreldre, igangsetting av tiltak.
Møtehyppighet: Varierer fra skole/barnehage til skole/barnehage, ifht antall barn/elever.
Deltakere: Skolen/barnehagens ledelse, leder av ped.team, PPT deltar fast. Skolehelsetjenesten, psykolog eventuelt andre deltar i utvidet ped.team.
Hvem er ansvarlig for møtet: Leder av ped.team.

TVIST

Målgruppe: Komplekse saker der foresatte sammen med skole/barnehage ønsker tverrfaglig veiledning.
Formål: Tverrfaglig samhandling for å sette inn riktige tiltak og jobbe sammen om et felles mål.
Møtehyppighet: Første torsdag i måneden.
Deltakere: Faste medlemmer i TVIST er : A-BUP, Lister barnevern, PPT, enhet psykisk helse og rus, forvaltningsenheten, helsestasjonen, kommunepsykolog, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver.
Foresatte/familien, skole eller barnehage
Hvem er ansvarlig for møtet: Oppvekstteamet

Ansvarsgruppe

Målgruppe: Barn og unge med sammensatte og langvarige behov.
Formål: Samhandling, riktige tiltak til rett tid, evaluering
Møtehyppighet: 2-4 ganger pr.år/etter behov
Deltakere: Varierer fra sak til sak. Det er foresatte som “eier” møtet.
Hvem er ansvarlig for møtet: Koordinator