Samhandlingsarenaer

TVIST

Målgruppe: Komplekse saker der foresatte sammen med skole/barnehage ønsker tverrfaglig veiledning.
Formål: Tverrfaglig samhandling for å sette inn riktige tiltak og jobbe sammen om et felles mål.
Møtehyppighet: Første torsdag i måneden.
Deltakere: Faste medlemmer i TVIST er : A-BUP, Lister barnevern, PPT, enhet psykisk helse og rus, forvaltningsenheten, helsestasjonen, kommunepsykolog, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver.
Foresatte/familien, skole eller barnehage
Hvem er ansvarlig for møtet: Oppvekstteamet