Samhandlingsarenaer

Overgangsmøter

Målgruppe: Overgangselever fra barnehage til skole, fra småskoletrinn til mellomtrinn( Søyland – Sunde), fra barnetrinn til ungdomstrinn.
Formål: Gjennomgå individsaker for å bringe videre informasjon som skal ivareta barnet/elevens behov i overgangen.
Møtehyppighet: Ved behov i aktuelle overganger.
Deltakere: Foresatte, PPT, barnehage, skole.