Samhandlingsarenaer

Koordineringsgruppen

Formål: Informasjonsdeling ift. utfordringsbildet knyttet til rus, kriminalitet, atferd blant ungdomsgruppen i Flekkefjord

Møtehyppighet: 1 gang pr. semester

Deltakere: SLT-Koordinator, kommunalsjef oppvekst, enhet psykisk helse, barnevern, rektorer de største skolene, helsestasjonen, Politiet, senterleder “Alti”

Hvem er ansvarlig for møtet: SLT-koordinator