Samhandlingsarenaer

Oppvekstteam

Formål: Skal være et bindeledd mellom oppvekst og helse, arbeide for kvalitet, helhet og sammenheng i tjenester for utsatte barn, unge og deres familier.

Møtehyppighet: Hver 2.mandag

Deltakere: Leder for forvaltning, leder avdeling for rehabilitering og mestring, leder helsestasjonen, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver

Hvem er ansvarlig for møtet: rådgiver oppvekst