Samhandlingsarenaer

TVIST

Formål: Skal være et lett tilgjengelig tverrfaglig team for tidlig veiledning i vanskelige saker. Skal bidra til å stryke brukermedvirkning, samhandling mellom A-BUP og kommunale enheter, jobbe for utvikle kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet.

Møtehyppighet: Første torsdag i måneden, jfr. årsplan

Deltakere: A-BUP, Lister barnevern, PPT, Enhet psykisk helse og rus, forvaltning, helsestasjonen, kommunepsykolog, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver. Foreldre/barn/ungdom og Skoler/barnehager ved innmeldt sak.

Hvem er ansvarlig for møtet: Oppvekstteam/leder