Samhandlingsarenaer

Pedagogisk team/Utvidet pedagogisk team

Formål: Tidlig innsats, tidlig involvering av foreldre, igangsetting av tiltak.

Møtehyppighet: varierer med størrelsen på enheten. Årsplan.

Deltakere: Barnehagen/skolens ledelse, ped.leder, spes.ped lærer, PPT. Kommunepsykolog, helsestasjon, barnevern etter fast plan.

Hvem er ansvarlig for møtet: Leder av ped.team.