Snakke med barn/ unge om vold og overgrep

Vi skal bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge! Vold og overgrep skjer i vårt lokalsamfunn også! Vi har ikke lov til å lukke øynene for det. Vi må jobbe med relasjonen for å skape tillit og inneha egne ressurser for å ta de viktige samtalene! Her vil du finne de beste ressursene som skal hjelpe deg i dette arbeidet.

Nettressurser:

Slik kan du snakke med barn og unge om seksuelle overgrep, Utdanningsforskning.no, 2020

Voldsveileder, hvordan snakke med barn om vold, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Barn som pårørende

 

Mange barn opplever å være Barn som pårørende, i kortere eller lengre perioder av sitt liv.

Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg og livet er ikke slik det pleier å være. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Samtidig er mange barn opptatt av å ikke være til bry og forsøker å hjelpe så godt de kan. Mange barn føler seg redde og alene, ofte kan det handle om mangel på informasjon.

I Lyngdal skal barn og unge bli ivaretatt, få tidlig hjelp og bli ivaretatt i tråd med lovbestemmelsene og vi skal hjelpe barna å på best mulig måte mestre sin situasjon. Alle virksomheter har en barneansvarlig, se eget verktøy i verktøykassen for å les mer om dette arbeidet i vår kommune.

 

Grunnleggende BTI kompetanse

GRUNNLEGGENDE BTI-KOMPETANSE

På denne nettsiden finner du nettressurser som er til hjelp i vårt BTI-arbeidet. Du finner aktuelle linker, kurs og presentasjoner som er i vårt fokus.

ALLE ANSATTE SKAL: 

 • kjenne til de ulike nivåene i handlingsveilederen, nivå 0-3
 • vite hvordan du går fram i handlingsveilederen og hvordan følge dens systematiske rettesnor
 • kjenne til hvilke dokumenter og verktøy som ligger i verktøykassen
 • vite og ha kompetanse i hvordan du skal fange opp barn og unge du kjenner er uro og bekymring for
 • ha kunnskap om hvordan samtale godt med barn, unge og foresatte, – og etterspørre gode råd og tips fra dyktige kollegaer for å bli bedre på dette
 • kjenne til lovlovverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke
 • ha relasjonskompetanse
 • ha kompetanse om hjernens utvikling
 • jobbe tillitsskapende
 • jobbe systematisk med medvirkning av barn, unge og foresatte

ALLE LEDERE SKAL:

 • ha kompetanse i å lede møter, med utgangspunkt  i verktøyet “Gode møter i Lister”.

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I LISTER, – en videreføring av satsningen; Listerløftet:

 • Alle ansatte skal ha kunnskap om traumebasert omsorg (TBO). Hver arbeidsplass har kursede ledere og ressurspersoner som skal holde kunnskapen og “trykket” oppe. Hver arbeidsplass har egne kursede ressurspersoner og i Lister har vi superbrukere som driver årlig nyansattkurs 
 • Alle ansatte som jobber med barn og unge skal gjennomføre. Gratis kurs her:  Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg (TBO)

Grunnleggende BTI-kompetanse skal sees igjen i god utøvende praksis, gjennom gode holdninger og verdier.

VERKTØY:

 • God kjennskap til verktøykassens innhold, fordi det legger et godt grunnlag for å fange opp, jobbe strukturert og kunnskapsbasert. Det gir oss en felles forståelse av hvordan vi jobber i vår kommune og  på tvers i Lister.

KULTUR OG VERDIER:

Barn og unge i Lister skal møte voksne som har tro på at “Barn og unge gjør så godt de kan med de forutsetningene de har, og at deres stemme er viktig inn i oppfølging og tiltak”. For å oppnå dette er det viktig at ansatte har en felles forståelse av barn og unges behov og hvordan vi i Lyngdal og Lister kan møte disse på en god måte. Felles verdier, felles språk, felles kompetansehevingstiltak og felles samhandlingsplattformer er elementer som er viktig for at vi skal lykkes.

Våre holdninger skal ses igjen i vår praksis. I tillegg skal teori og ny forskning ligge til grunn for valg av metoder og tiltak.