Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Gode møter i Lister

Refleksjoner før møtet

Hvordan kan jeg vise at jeg vil familien/ungdommen vel? Hvordan vil jeg formidle at vårt felles mål er barnet/ungdommens beste? Hvordan kan jeg formilde at jeg liker barnet/ungdommen/foresatte? Hvordan skal BTI sitt verdisyn gjennomsyre møtet? Hvordan skal jeg gi rom for ulike følelser som måtte komme opp? Hva vet jeg om barnet/ungdommen/foresatte (styrker, interesser osv.)?

Forberedelse før møtet

 1. Tid og sted for møte
  1. Når skal møte finne sted? Enkelte møter kan med fordel unngås å avholdes en fredag, da saker kan prege brukerne negativt inn i helgen.
  2. Avklar møtested. Valg av rom, er en fysisk viktig faktor og kan bidra til å skape trygghet og utjevne maktforhold.
 2. Møteinnkallelse
  1. Er det noen jeg bør avklare dagorden nærmere med? Avtal med foresatte/ungdommen.
  2. Sett opp dagorden og tidsrammen for møtet.
 3. Referent
  1. Avklar hvem som skal skrive referat. Derom det er mulig kan det være en fordel at en annen som leder møtet noterer. Da kan møteleder kan ha fult fokus på deltakerne i møtet, og fange opp ulike reaksjoner og innspill.
 4. Samtykke
  1. Dersom flere instanser er samlet skal samtykke være skrevet under før møtet.

Velkommen

 1. Sett fram kaffe, te og vann (evt. noe annet du vil servere)
 2. Vær vertskap. Ta imot møtedeltakerne når de kommer. Smal talk – kan bidra til å skape en god atmosfære

Selve møtet

Innledning

 1. Ønsk velkommen
 2. Ta en kort presentasjonsrunde av deltakerne; Navn, rolle og enhet (Eks. foreldre, lærer, helsesykepleier osv.)
 3. Dersom det er flere instanser i møtet – vises det til samtykke.
 4. Kort gjennomgang av historikk dersom det er behov. Hva har skjedd- spesielt dersom det er nye møteledere

Nåsituasjon

 1. Gjennomgang av referat (evt. stafettlogg/tiltakslogg) fra forrige møte
 2. Ha et positivt fokus på tiltak som ble avtalt forrige møte. Hva har fungert? Alle deltakerne orienterer. Foresatte/ungdom får snakke først dersom de ønsker det.
 3. Drøft videre tiltak og handlingsmuligheter som kan være aktuelle med utgangspunktet i situasjonen slik den er nå.
 4. Hva skal målsettingen være for hver enkelt? Se det opp mot evalueringen (evt. gjennomgang av stafettloggen) fra forrige periode.

Evaluering – veien videre

 1. Hvilke tiltak skal videreføres fra forrige perioden?
  1. Hvilke nye tiltak skal settes i gang?
  2. Er det behov for å avslutte noen tiltak, eller sette i gang nye?
  3. Er gruppa riktig sammensatt?
 2. Felles målsetting
  1. Koordiner tiltakene -se til at ikke flere deltakere skal sette i gang like tiltak eller tiltak som virker samtidig
  2. Bestem hvordan tiltakene skal følges opp underveis (arbeid mellom møtene)
  3. Planlegg når tiltakene skal evalueres og hvem som skal ta initiativ til møte om dette
  4. Ansvar fordeles og kommuniseres eksplisitt (Gjør konkrete avtaler som skrives ned)

Oppsummering

 1. Positivt fokus
  1. Hva var formål med møtet? Kom vi i havn?
  2. Er det andre avklaringer som må gjøres før vi forlater?
  3. Er det noen som skal orienteres om det vi har besluttet møtet? Hvem gjør det?

Avslutning

 1. Dersom det er praktisk gjennomførbart: Finn et nytt tidspunkt for møtet
  1. Avklaringen skal ikke bære preg av at folk har det mer travelt enn andre.
 2. Takk for møtet, og avslutt.

Når møtet er avsluttet er vi ferdige med å snakke om barnet/familien. På vei ut snakker man om generelle temaer (vær og vind). Møtet forsetter ikke ute på gangen.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.