Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Retningslinjer for bruk av ansvarsgrupper

Formål: Hensikten med å ha en ansvarsguppe er å sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester. Brukeren skal bli hørt, sett og møtt med respekt. Ansvarsgruppen skal ha et helhetlig fokus på livssituasjonen til den det gjelder, og gruppen må arbeide for å fremme utvikling på de ulike livsområder.

Ansvarsgrupper er ikke pålagt i lov eller forskrift, men Flekkefjord kommune ønsker at ansvarsgruppen skal være vårt hovedverktøy i arbeidet for å samordne et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud.

Hva er en ansvarsgruppe

 • En ansvarsgruppe er en gruppe fagfolk som sammen med bruker/pårørende/ verge/ annen representant for bruker, arbeider tverrfaglig for å samordne tiltak mot felles mål.
 • Medlemmene i ansvarsgruppen har alle et delansvar for å planlegge og iverksette tiltak som skal sikre et helhetlig tilbud.

Når skal det opprettes ansvarsgruppe?

 • Når hjelpeapparatet kommer i kontakt med barn, unge og voksne med tverrfaglig og langvarige hjelpebehov
 • Når det er to eller flere instanser inne i en sak, skal det opprettes ansvarsgruppe (skole, barnehage, arbeidsplass defineres ikke som egen hjelpeinstans)
 • Det er bruker/pårørende som “eier” ansvarsgruppen. Det betyr at bruker/pårørende kan bestemme at ansvarsgruppen skal etableres/opphøre.

Hvordan starte opp gruppen?

 • Informere bruker/ pårørende/ verge om opprettelse og formålet med ansvarsgruppe.
 • Sørge for at samtykkeskjema gjennomgås og signeres
 • Foreslå aktuelle medlemmer
 • Avklare den aktuelle ansvarsgruppens oppgaver og de ulike medlemmenes funksjon og arbeidsområde
 • Oppnevn koordinator
 • Koordinator for barn og unge sørger for at oppstart av ansvarsgruppen meldes inn til Oppevekstteamet v/ leder

Hvem skal være medlem?

 • De faginstanser som arbeider aktivt i forhold til brukers behov, bør være med i ansvarsgruppen.
 • Når bruker er under 18 år, deltar foresatte på vegne av barnet.
 • Det skal være lav terskel for når tid barnet deltar. Det er viktig at barnet blir hørt.
 • Det må evalueres jevnlig hvem som skal delta fast på ansvarsgruppemøtene

Utvidet ansvarsgruppe

 • Andre tjenester inviteres til ansvarsgruppemøtet ved behov

Møteforbredelse

 • Møteinnkalling
 • Agenda for møte
 • Dersom bruker/foresatte ikke kommer til avtalt møte, kontakter koordinator bruker/foresatte og avklarer at møtet holdes uten deres tilstedeværelse. Ev. avlyser koordinator møtet.

Gjennomføring av møtet

Faste saker:

 • Gjennomgang av referat fra forrige møte
 • Status – kort fra de enkelte medlemmene vedrørende igangsatte tiltak og nåsituasjon. Endring av mål? Endring av tiltak?
 • Ansvarsavklaring – det skal konkluderes på hvert punkt med tydelig avklaring av ansvarlig for oppfølging og frister.
 • Det er viktig at bruker/foresatte kommer til ordet tidlig.
 • Avtale tid for neste ansvarsgruppemøte
 • Det skrives referat fra møtet(referent avtalt i forkant, koordinators ansvar)
 • I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge til rette for at ansvarsgruppemøtet avløses av for eksempel et eget samarbeidsmøte mellom skole og bruker/pårørende, barnehage/helsestasjon osv. Den faginstans som har behov for eget samarbeidsmøte, avklarer dette med bruker/pårørende. Koordinator informeres.

Saker som ikke er aktuelle for ansvarsgruppen (gjelder fagpersoner)

 • Misnøye med personell, manglende oppfølging fra en instans(tas opp direkte med vedkommende)
 • Klage på ressurstildeling og lignende(følger vanlig klageadgang)
 • Opplæring/veiledning i forhold til gjennomføring av konkrete tiltak(skal foregå i egne møter)
 • Uklarheter/uenigheter avklares administrativt- det vil si uten at bruker, foresatte eller andre samarbeidsparter deltar
 • Dersom en instans opplever stort press i forhold til koordineringsarbeid, skal dette tas opp med tjenesteleder- ikke i møtet med bruker/pårørende.
 • Ansvarsgruppen kan ikke fatte enkeltvedtak

Avslutning av ansvarsgruppen

 • Ansvarsgruppen avsluttes når behovet for koordinert innsats opphører
 • Avslutning av ansvarsgruppen skal føres i referat
 • Oppvekstteamet v/ leder får melding om avslutning av ansvarsgruppen når det gjelder barn og unge. Forvaltningsenheten får melding når det gjelder voksne.
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.