Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Koordinator-rollen

1. Begrepsavklaring

Koordinator-rollen handler om det arbeidet en valgt person skal gjøre i forhold til koordinering av den tverrfaglige innsatsen Flekkefjord kommune har overfor en navngitt bruker.

Det skal gis tilbud om koordinator i alle saker der det er to eller flere hjelpeinstanser involvert. I slike saker opprettes det også ansvarsgrupper.(*)

Dersom foresatte/bruker ønsker at det utarbeides individuell plan (IP), og dette vedtas, vil koordinator ha hovedansvar også for dette arbeidet. Tid til koordineringsarbeid skal avklares med enhetsleder.

2. Hvem er koordinator?

Faglige vurderinger(**) og skjønn skal ligge til grunn for valg av koordinator. Foresatte/bruker skal bli hørt ved valg av koordinator. Både ansatte i skole, barnehage, helsestasjon, tjenester for funksjonshemmede, psykisk helsetjenester, hjembaserte omsorgstjenester, NAV, PPT, barnevern er aktuelle koordinatorer.

(*) Skoler og barnehager defineres ikke som hjelpeinstans i førstelinjetjenesten. De har en sentral rolle i en brukers hverdag, og de er viktige i det tverrfaglige samarbeidet. Skolehelsetjenesten er både en basistjeneste og en støttetjeneste. I tilfeller der skolehelsetjenesten følger opp et barn utover vanlige kontroller, for eksempel med faste samtaler, er tjenesten en hjelpetjeneste og skal “telle” som en involvert instans i tverrfaglig samarbeid.

Barneverntjenesten har ulike faser i sitt arbeid.
I undersøkelses-fasen, der det enda er uvisst om saken blir en barnevernsak – er det ikke hensiktsmessig at fagperson fra barnevernet er koordinator. I saker som omhandler fosterhjemsbarn, vil barneverntjenesten være naturlig koordinator.

(**) Vurderingskriterier:

 • TIDSASPEKTET: Hvor lenge vil tjenesten være aktive/delta i det tverrfaglige samarbeidet?
 • FAGLIG FOKUS: Hvor er hovedfokus i brukers behov?(opplæring, somatikk, psykisk helse osv)
 • KONTINUITET: Hvilken instans vil ha best mulighet til å ivareta kontinuitet i arbeidet?(aktuelt for eksempel ved overganger barnehage-skole, grunnskole/videregående skole).

3. Oppnevning av koordinator

Ingen faginstanser kan fraskrive seg ansvaret for koordinator-arbeidet. Dersom en instans(helsestasjon, PPT, barnevern, skole) opplever stort press i forhold til koordineringsarbeid, skal dette tas opp med tjenesteleder- ikke i møtet med bruker/pårørende.

Ved behov, kan Oppvekstteamet v/ leder, kontaktes i forbindelse med avklaring av koordinator for barn og unge. Forvaltningstjenesten i helse og omsorg kan bidra vedrørende koordinatorrollen til voksne.

4. Hva innebærer koordinator-rolle?

Koordinator skal ha et særskilt ansvar for å se til at det tverrfaglige samarbeidet fungerer hensiktsmessig i forhold til brukerens behov. Koordinator vil være brukers/foresattes kontaktperson i det tverrfaglige samarbeidet. Koordinator skal se til at valgte målsetninger i det tverrfaglige samarbeidet evalueres etter oppsatt plan.
Som en del av dette, vil koordinatoren ha ansvar for at deltakerne i samarbeidet får informasjon om endringer i forhold til tiltak, målsetninger og annet som er relevant for det tverrfaglige samarbeidet.

5. Hva gjør koordinatoren?

Eks. på oppgaver:

 • Har oversikt over igangsatte tiltak, og ser til at involverte parter har nødvendig informasjon om tiltakene.
 • Kaller inn til ansvarsgruppemøter
 • Lager saksliste til ansvarsgruppemøtene
 • Avklarer ansvar for referatskriving- ser til at det skrives referat
 • Leder ansvarsgruppemøter
 • Dersom bruker/foresatte ikke kommer til avtalt møte, kontakter koordinator bruker/ foresatte og avklarer at møtet holdes uten deres tilstedeværelse. Ev. avlyser koordinator møtet.
 • Informasjon til deltakere i samarbeidet mellom møtene, dersom det er behov
 • Kontaktperson for bruker/pårørende

6. Skifte av koordinator

Fungerende koordinator har hovedansvar for å gjøre nødvendige faglige vurderinger i forslag til ny koordinator. Før saken tas opp i ansvarsgruppen, bør ny kandidat kontaktes, og bruker/foresatt informeres og gis mulighet til å komme med innspill.

7. Koordinator-rollen i overgangsfasen

For å sikre god flyt i det tverrfaglige samarbeidet i overgangene mellom barnehage/skole, barnetrinn/ungdomstrinn, ungdomstrinn/videregående skole, gjelder følgende:

 • Ny skole (mottakende instans) inviteres på ansvarsgruppemøte våren før skolestart/ skoleskifte.
 • Til dette ansvarsgruppemøte er det gjort nødvendige faglige vurderinger ifht hvem som bør være ny koordinator. I tilfeller der det er hensiktsmessig å skifte, skal nødvendig forarbeid være gjort til dette vår-møtet.
 • Ny koordinator har ansvar for å kalle inn til ansvarsgruppemøte på høsten.
 • Angivende instans inviteres ved behov til å være med på dette møtet.
 • I overgangen til videregående skole, skal oordinator være ansatt i Flekkefjord kommune, for å sikre videre oppfølging.
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.