ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt opplever en undring/bekymring, eller får dette fra andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/ unges helse/ utvikling/ trivsel/ samspill eller livssituasjon.

Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmål.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møte med barn/foresatte.

Hvem:

Den enkelte ansatte/ alle medarbeidere.

Grunn til bekymring?

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen. Diskuter med kollega/ leder

Hvordan: Bruk gjerne undringsnotatet

Hvem:

Alle/ den enkelte ansatte.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet og/eller foresatte for å klargjøre bekymringen.

Frist for samtale med barnet og foreldre: innen 2 uker.

Hvem:

Pedagogisk leder/ styrer

Hva:

Beslutning om saken skal avsluttes eller gå videre enten på individ- eller systemnivå.

Hvordan: Vurdere om det en reell bekymring og gå videre til nivå 1/ nivå 2.

Hvem:

Pedagogisk leder og/ eller styrer i samarbeid med foresatte. 

Grunn til bekymring?

Hva:

Dersom undringen ikke gir grunn til videre bekymring, avsluttes saken.

Hvem:

Avklaring mellom pedagogisk leder / styrer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gå igjennom bekymringen og eventuelle tiltak som kan iverksettes i barnehagen.

Hvordan:

På individnivå: Drøfte bekymringen med foresatte og/ eller pedagogisk team og legger en plan for det videre arbeidet.

Husk å innhente samtykke.

På systemnivå: Drøfte med pedagogisk team og eventuelt opprette tiltaksplan

Hvem:

Pedagogisk leder/ styrer og foresatte.

Hva:

Drøfte bekymringen.

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjort opprettes tiltaksplan på systemnivå og eller individnivå.

Det fastsettes hvem som har ansvar og når tiltak skal evalueres.

NB! I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn!

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer (dvs den som holder i saken) sammen med foresatte/ evt barn.

Hva:

Iverksetting av planlagte tiltak.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med utarbeidet tiltaksplan.

Dette kan inkludere å innhente kompetanse fra eksterne samarbeidspartnere.

Hvem:

Stafettholder/ ansvarlig for tiltak internt i barnehage.

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak basert på tiltaksplanen, på Nivå 1.

  1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
  2. Trenger vi nye tiltak?
  3. Skal saken avsluttes?
  4. Skal saken til pedagogisk team
  5. Vurdere/ begrunn behov for bistand fra/ i samarbeid med andre tjenester.

Ved systemsaker vurderes behovet for å koble på PPT.

Hvem:

Stafettholder/ pedagogisk leder, evt styrer, i samarbeid med foresatte.

Andre samarbeidspartnere som allerede er involvert i saken.

Hva:

A) Avslutte

B) Fortsette på Nivå 1.

C) Gå videre til Nivå 2 / 3 – henvisning til ekstern instans på individ og systemnivå.

Hvem:

Beslutning fattes av Pedagogisk team/ leder/ stafettholder i samarbeid med foresatte.

Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevernet, skal dette gjøres uavhengig av om foresatte samtykker eller ikke.

Hvordan

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Henvise til aktuell instans.

Henvisningen sendes rette instans i samarbeid med og etter samtykke med foresatte.

Dersom henvisningen må gjøres av fastlege/ andre eksterne, pass på at barnehagens dokumentasjon oversendes.

Gjør vurdering sammen med foresatte om eventuell opprettelse av BTI-gruppe, koordinator og individuell plan

Hvem:

Stafettholder/ Pedagogisk leder/ Styrer i samråd med foresatte.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling.

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet.

Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.

Når 2 eller flere instanser er involvert, skal det opprettes en ansvarsgruppe – dersom foresatte samtykker.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike nødvendige tjenester og barnehagen.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Igangsette avtalte tiltak.

Hvem:

Den/ de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i det tverrfaglige møtet/ samarbeidsmøtet/ ansvarsgruppemøtet.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tidligere referat og møteinnkalling benyttes på tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte. .

Tiltakene vurderes/ evalueres på nytt møte. Vurdere om saken avsluttes, om tiltak skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvem:

Foresatte inviteres til møtene.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter  behov og får kopi av referat etter samtykke fra foresatte.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Barnets utvikling vurderes, tiltak evalueres.

A) Skal saken avsluttes på dette nivået?                         B) Skal noenav de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/ videreføres med samme samarbeidsinstanser? C) Er det behov for systemtiltak?                         D) Skal saken tilbake til Nivå 1?                                         E) Skal saken henvises til andre/ flere instanser?

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte. Koordinator er møteledre, dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester og barnehagen.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Barnet har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert.

Hvordan: Ansvarsgruppe og koordinator.

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Hvem:

Pedagogisk leder og styrer.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foresatte/ barn og ansatte fra aktuelle instanser. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Hvordan: Ansvarsgruppemøter for å opprette mål og tiltak. Avtale møtetidspunkt.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, barnehagen og koordinatoren.

Grunn til bekymring?

Hva

Individuell plan der det ansees som hensiktsmessig for videre tverrfaglig flyt.

Ansvarsgruppe

Hvordan: Igangsette tiltak man har fått ansvar for å samarbeide med andre instanser for oppfølging av tiltak

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, barnehagen og koordinatoren.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltakene vurderes på nytt møte i ansvarsgruppen. Vurdere viedere om saken skal avsluttes, om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteledre dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, aktuelle involverte tjenester, barnehagen.

Grunn til bekymring?

Hva

Barnets utvikling vurderes, tiltak evalueres.

A) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre involverte tjenestene avslutte sitt arbeid? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?          B) Er det behov for systemtiltak?                        C) Skal saken tiltake på Nivå 2?

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator leder møtet om annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, barn og representanter for de involverte tjenester.

Grunn til bekymring?