ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt opplever en undring/bekymring, eller får dette fra andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/ unges helse, trivsel eller livssituasjon.

Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmål.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møte med barn/foresatte.

Hvem:

Den enkelte ansatte/ alle medarbeidere.

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen. Diskuter med kollega/ pedagogisk leder/ pedagogisk team/ styrer.

Hvordan: Bruk gerne undringsnotatet

Hvem:

Alle/ den enkelte ansatte.

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet og/eller foresatte for å klargjøre bekymringen.

Frist for samtale med barnet og foreldre: innen 2 uker.

 

Hvem:

Pedagogisk leder.

Hva:

Beslutning om saken skal avsluttes eller gå videre enten på individ- eller systemnivå.

Hvordan: Vurdere om det en reell bekymring og gå videre til nivå 1/ nivå 2.

Hvem:

Pedagogisk leder og/ eller styrer i samarbeid med foresatte. 

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/ overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten.

Verktøy: Handlingsveileder i Compilo.

Hvem:

Avklaring mellom pedagogisk leder / styrer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gå igjennom bekymringen og eventuelle tiltak som kan iverksettes i barnehagen.

Hvordan:  Drøfte bekymringen med foresatte og legger en plan for det videre arbeidet.

Vurdere behovet for opprettelse av stafettlogg.

Hvem:

Pedagogisk leder/ styrer og foresatte.

Hva:

Møte med foresatte/ evt barn..

Drøfte bekymringen. Tilrettelegge for en arena som skaper en felles forståelse for innholdet i bekymringen og planlegge videre tiltak.

 

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer (dvs den som holder i saken) sammen med foresatte/ evt barn.

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av planlagte tiltak.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med avtalene som er blitt gjort.

Dette kan inkludere å innhente kompetanse fra eksterne samarbeidspartnere.

Hvem:

Stafettholder/ ansvarlig for tiltak internt i tjenesten.

Kan forekomme at dette også er ansvarlige i støttetjenesten.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på Nivå 1 (interne tiltak); Videreføre/ justere/ utvide?

Vurdere/ begrunn behov for bistand fra/ i samarbeid med andre tjenester.

 

Hvem:

Evaluering gjøres av pedagogisk leder, styrer, foresatte.

Dersom flere involverte samarbeidspartnere allerede er involvert: De overnevnte og utvalgte fagperson/ -er.

Grunn til bekymring?

Hva:

Beslutning om:
A) Avslutte                               
B) Fortsette på Nivå 1.
C) Gå videre til Nivå 2 / 3 – henvisning til ekstern instans på individ og systemnivå.

Hvem:

Beslutning fattes i Pedagogisk team/ leder sammen med foresatte.

Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevernet, skal dette gjøres uavhengig av om foresatte samtykker eller ikke.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: Henvisningen sendes rette instans i samarbeid med og etter samtykke med foresatte.

Dersom henvisningen må gjøres av fastlege/ andre eksterne, pass på at barnehagens dokumentasjon oversendes.

Hvem:

Pedagogisk leder/ Styrer

Grunn til bekymring?

Hvordan

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling.

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet.

Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.

Når 2 eller flere instanser er involvert, skal det opprettes en ansvarsgruppe – dersom foresatte samtykker.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike nødvendige tjenester og barnehagen.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Igangsette avtalte tiltak.

Hvem:

Den/ de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i det tverrfaglige møtet/ samarbeidsmøtet/ ansvarsgruppemøtet.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tidligere referat og møteinnkalling benyttes på tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte. .

Tiltakene vurderes/ evalueres på nytt møte. Vurdere om saken avsluttes, om tiltak skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

 

Hvem:

Foresatte inviteres til møtene.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter  behov og får kopi av referat etter samtykke fra foresatte.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Barnets utvikling vurderes, tiltak evalueres.

A) Skal saken avsluttes på dette nivået?                         B) Skal noenav de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/ videreføres med samme samarbeidsinstanser? C) Er det behov for systemtiltak?                         D) Skal saken tilbake til Nivå 1?                                         E) Skal saken henvises til andre/ flere instanser?

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte. Koordinator er møteledre, dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester og barnehagen.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Barnet har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert.

Hvordan: Ansvarsgruppe og koordinator.

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Hvem:

Pedagogisk leder og styrer.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foresatte/ barn og ansatte fra aktuelle instanser. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Hvordan: Ansvarsgruppemøter for å opprette mål og tiltak. Avtale møtetidspunkt.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, barnehagen og koordinatoren.

Grunn til bekymring?

Hva

Individuell plan der det ansees som hensiktsmessig for videre tverrfaglig flyt.

Ansvarsgruppe

Hvordan: Igangsette tiltak man har fått ansvar for å samarbeide med andre instanser for oppfølging av tiltak

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, barnehagen og koordinatoren.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltakene vurderes på nytt møte i ansvarsgruppen. Vurdere viedere om saken skal avsluttes, om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteledre dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, aktuelle involverte tjenester, barnehagen.

Grunn til bekymring?

Hva

Barnets utvikling vurderes, tiltak evalueres.

A) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre involverte tjenestene avslutte sitt arbeid? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?          B) Er det behov for systemtiltak?                        C) Skal saken tiltake på Nivå 2?

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator leder møtet om annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, barn og representanter for de involverte tjenester.

Grunn til bekymring?