Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Koordinator rollebeskrivelse

Nivå 3 omtales stafettholder som koordinator. Her er det er behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Koordinator skal tilbys jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §7-2). Dette gjelder uavhengig om barn/ ungdom/ foresatte/ gravide ønsker individuell plan (IP). Koordinatoren er barnets/ ungdommens/ foresattes kontaktperson i kommunen.

Lyngdal kommune definerer 2 ulike koordinatorroller:

 • Koordinator etter helselovgivningen. Bruker har et krav på koordinator.
 • Koordinator fordi det er omfattende arbeid med samordning av tiltak rundt barnet/ ungdommen. Brukeren har ikke krav på koordinator etter helselovgivningen. Kontaktlærer på skolen eller pedagog har ofte ikke nok kunnskap eller ressurser til å følge opp som koordinator og koordinator kan velges fra annen kommunal hjelpetjeneste.

Samtykke: Koordinator innhenter samtykke (se samtykkeskjema i verktøykassen) og kan opplyse i saker så fremt det foreligger samtykke fra bruker selv, dens pårørende eller verge. En koordinator kan kontakte aktuell instans for dialog rundt aktuelle saker, men da skal det foreligge samtykke til hvem koordinator kan kontakte og utveksle informasjon med.

Hva gjør en koordinator?

 • Skal sammen med brukeren finne de rette samarbeidspartene
 • Er kontaktperson mellom bruker og tjenesteapparatet og bistår med spørsmål og hjelper bruker og pårørende
 • Sørger for nødvendig oppfølging, evaluering og oppdatering
 • Sikrer samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet, med eller uten IP
 • Tar initiativ til BTI-møter, kaller inn, leder BTI-møter, med de samarbeidspartnere som er nødvendig for at arbeidet skal bli godt og effektivt
 • Bidra til og sikre at flyten i arbeidet mellom samarbeidspartene fungerer best mulig
 • Avklarer forventninger, hvem som gjør hva, når og hvordan
 • Har spesifikt ansvar for opprettelse, utarbeidelse og oppfølging av IP, der IP blir valgt
 • Legger til rette for god samhandling mellom ulike involverte samarbeidspartnere, eksempelvis barnehage, skole, PPT, spesialisthelsetjeneste, fastlege, kommunale helsetjenester m.fl.
 • Bistår med søknader og eventuelle klager
 • Yter helsehjelp der arbeidet må dokumenteres på linje med øvrig tjenesteyting

Hvem er koordinator?

 • Rollen er valgt av enhet Servicesenter for Helse og Velferd i samarbeid med virksomhetslederne i kommunen. Faglige vurderinger og skjønn skal ligge til grunn for valget
 • Den valgte personen innehar god relasjon-, handlings- og BTI kompetanse
 • Bruker/ foresatte skal bli hørt i valg av koordinator

Vurderingskriterier:

 • Tidsaspektet: Hvor lenge vil tjenesten være i det tverrfaglige samarbeidet
 • Faglig fokus: Hvor er hovedfokus i brukers behov/ opplæring, somatikk, psykisk helse osv.
 • Kontinuitet: Hvilken instans vil ha best mulighet til å ivareta kontinuitet i arbeidet?

Koordinatorrollen

Koordinatoren bør være stabil og inne over lengre tid, derfor har Lyngdal kommune følgende praksis:

 • Brukers medvirkning i valg av koordinator skal høres og imøtekommes om mulig, – med eller uten valg av IP
 • Nærmeste leder opprettes som sekundær-koordinator og har ansvar for å sikre gode overganger ved koordinatorbytte. Det skal skje i samarbeid med saksbehandler
 • Dersom koordinator er fraværende, overtar sekundær-koordinator ansvaret
 • Rolleavklaring er viktig. Som IP-koordinator har du ansvar for å avklare din rolle ovenfor tjenestemottaker og andre tjenesteytere
 • Velges på nivå 3, men der man tidlig ser behovet for langvarige koordinerte tjenester, kan den velges på nivå 1.

Koordinator anbefales å bruke støtteverktøy fra Lyngdal sin BTI verktøykasse i arbeidet som koordinator for å strukturere arbeidet.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.