Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Møtemal

1. Velkommen og presentasjon av sak

Husk å vise til samtykke som er innhentet, samt informere om at det skrives referat (det skal være avklart i forkant av møtet hvem som skriver referat.)

2. Presentasjonsrunde

Navn og rolle (foreldre, miljøterapeut, helsesøster, lærer, ev. andre)

3. Hva vet vi om den nåværende situasjonen?

 1. Hva vet vi helt konkret? Runde blant deltakerne
 2. Informer om iverksatte tiltak
 3. Drøft og still hverandre spørsmål for å klargjøre oppmerksomheten på tvers

4. Hvilke handlingsalternativer er mulige?

 1. Hvilke mål har hver enkelt for den tverrfaglige innsatsen (hva vil vi få til?)
 2. Drøft handlingsmuligheter og alternativer (tverrfaglig drøfting

5. Lag målsetting og velg tiltak

 1. Hvilke tiltak vil vi sette i gang? Drøft i fellesskap.
 2. Koordiner tiltakene
 3. Tydeliggjør målsettingene for tiltakene for alle deltakerne

6. Oppsummering og konkrete avtaler. Skriv logg

 1. Vurder om andre/flere forhold må avklares
 2. Gjennomgå handlingsplanen og gjør ev. videre avtaler
 3. Fastsett hvem som skal orienteres om den tverrfaglige innsatsen. Møteleder har ansvar for at refererat med klar ansvarsfordeling av videre tiltak dokumenteres i elevmappen/annet fagsystem.
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.