Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Systemsak

Hva kan det innebære i barnehage, skole og avlastningsbolig?

System-begrepet forstås på mange ulike måter. Når det refereres til en systemsak i handlingsveileder for barnehage og skole, er hovedtanken at vi ikke ensidig skal ha et individperspektiv på uoen vi har. Forhold utenfor individet/barnet må også vurderes og analyseres.

For eksempel:
Barnegruppen/avdelingen
Klassen/klassemiljøet
Lekegruppen
Vennegruppen
Barnehagen som system
Skolen som system
Mobbesaker (ekskludering osv)
I denne sammenheng vil en vurdering av/analyse av voksenrollen være sentral.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.