Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Stafettholder rollebeskrivelse

Stafettholder er den som til enhver tid har ansvar for å følge opp og koordinere arbeidet rundt barnet, ungdommen og den gravide.

Hensikten er å sikre at barn, unge, deres foresatte og gravide vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester. Fagpersonen som er stafettholder har ansvar for å sikre overblikk og sammenheng i oppfølging av det enkelte barn og familien for at både barn og voksne skal  oppleve å bli ivaretatt.

Hvem er stafettholder?

nivå 1-2: Det er ønskelig og naturlig at stafettholderen er nær barnet i hverdagen. På skolen skal det som hovedregel være kontaktlærer og i barnehagen er det pedagogen. Helsesykepleier eller spesialpedagog kan også være et naturlig valg i enkelte tilfeller, dersom vedkommende er nær barnet/ ungdommen. Å være stafettholder er en del av jobben for pedagoger i barnehage og kontaktlærere i skolen.

På nivå 3: Fagpersonen som koordinerer arbeidet rundt barnet/ ungdommen omtales enten som a) (barne-)koordinator etter helselovgivningen eller b) fortsatt stafettholder, fordi det er omfattende koordineringsarbeid rundt barnet/ ungdommen uten at det er flere helsetjenester inne/ fyller ikke kriterier for koordinator etter helselovgivningen. Se egen rollebeskrivelse for koordinator.

For de innbyggerne som har ønske om/ rett på b) (barne-)koordinator og individuell plan, kontaktes Tjenestekontoret/ Koordinerende enhet på Tlf. 95 41 71 71.

Når oppfølgingen av barnet/ ungdommen/ familien/ den gravide går over til et nytt nivå i BTI-modellen, skal det i samråd med den det gjelder, avklares hvem som skal holde i stafettpinnen videre. Rollen eies helt frem til stafettpinnen leveres og aksepteres av mottaker. Dersom det er uklart/ uenighet om hvem som skal ha stafettholderrollen på nivå 3, skal dette avklares av leder og nestleder i kommunenes overordnede Tverrfaglig Team Barn og Unge.

Det er kun koordineringsansvaret som overleveres. Innsatsen og arbeidet i de tjenestene som har ansvar for det enkelte tiltak fortsetter.

Dette må tas med i vurderingen av hvem som skal være stafettholder:

Barnets/ ungdommens/ familiens/ den gravides ønsker.

Tiltakenes omfang og karakter.

Forventet koordineringsbehov og deltakerens stillingstype.

 

Hva gjør en stafettholder?

Inviterer inn til koordinerings og evalueringsmøter.

Står for dagsorden og møteledelse.

Skriver referat, følger med og sikrer at tidsfrister overholdes og tiltak evalueres.

Inviterer inn andre tjenester etter behov og koordinerer det tverrfaglige arbeidet.

Involverer barn/unge og foreldre i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.

Sikrer at en voksen snakker med barnet/ ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går med vedkommende.

Holder kontakten med familien og tjenestene som er involvert i nettverket rundt den som har en stafettholder.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.