Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Ansvar og oppgaver - Barn som pårørende

I Lyngdal kommune er koordinering av Barn som pårørende plassert i Servicesenter Helse og Velferd. De ansvarlige i virksomheten samarbeider tett med kommunens BTI-koordinator, som utgjør kommunenes ressursgruppe.

Servicesenter Helse og Velferd: telefon. 95 41 71 71

En kontaktperson for barn som pårørende er valgt i disse ulike virksomhetene: Habilitering, Helsestasjon, Psykisk Helse, Barnehager, Skoler, Hjemmetjenester og institusjonstjenester (korttidsavdelingen)

Innholdet under tar utgangspunkt i ansvar og oppgaver beskrevet i de kunnskapsbaserte fagprosedyrene i arbeidet med barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten og er tilpasset arbeidet i Lyngdal kommune.

Koordinator – ansvar og oppgaver – utføres i samarbeid med ressursgruppen

 • Er rådgiver og pådriver for arbeidet på overordnet nivå ut fra kommunens rutiner, føringer og muligheter
 • Sikrer samhandling mellom kommunen og helseforetak
 • Har oversikt over kommunens kontaktpersoner i de ulike virksomhetene
 • Mottar informasjon fra kontaktpersonene om hvilke barn som er pårørende i kommunen og fører oversikt over dette
 • Bistår med opplæring, råd og veiledning til de ulike virksomhetenes kontaktpersoner
 • Informerer om ressurser og overfører ny kunnskap, erfaring og fagstoff til kontaktpersonene

Kontaktpersoner for virksomhetene – ansvar og oppgaver

 • Koordinerer og fremmer arbeidet i egen virksomhet
 • Setter fokus på barn som pårørende minst to ganger i året, i egen virksomhet
 • Sikrer gode rutiner for oppfølging av barn som pårørende i egen virksomhet
 • Legger til rette for informasjonsflyt internt, mellom relevante virksomheter og eksternt behov. Samtykke innhentes fra verktøykassen www.btilister.no
 • Kjenner til Lyngdal kommunes oversikt over ulike hjelpetilbud, i verktøykassen www.btilister.no
 • Holder seg faglig oppdatert på barn som pårørende
 • Holder koordinator ved Servicesenter Helse og Velferd oppdatert på hvilke barns om er pårørende i deres avdeling

Rektorer, styrere, avdelingsledere

 • Tar direkte kontakt med koordinator når de har identifisert et barns behov for oppfølging
 • Holder seg faglig oppdatert på barn som pårørende
 • Innhenter samtykke og avklarer hva som kan informasjonsutveksles
 • Kjenner kommunens oversikt over ulike hjelpetilbud
 • Informerer nyansatte om barn som pårørende-arbeidet
 • Informerer og veileder kollegaer uten å overta ansvar og oppgaver
 • Støtter og veileder ansatte i virksomheten slik at de får god informasjon og oppfølging

Samtykkeskjema og oversikt over hjelpetilbud finner du her: https://www.btilister.no/lyngdal/verktoykassen

Helsepersonellets plikt til oppfølging

Alle barn som pårørende har krav på informasjon. Helsepersonell har en plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende, – og denne plikten beskrives i Helsepersonelloven §10a og §10b, som omhandler mindreårige som er barn som pårørende til foreldre eller søsken, eller som etterlatte etter foreldre eller søsken.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.