ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt får en uro/ bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelser fra foresatte eller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barnet/ unges/ foreldrenes helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte, bruk av sjekklister i fagprogrammet .

Hvem:

Alle medarbeidere

Grunn til bekymring?

Hva:

Hva:

Observasjon og samtale med foreldre/ foresatte for felles undring.

Innkalle til ekstra konsultasjoner ved behov for å konkretisere undringen.

Undringen sammenfattes og gjøres skriftlig i journalnotat.

Hvem:

Alle

Hva:

Reflekter anonymt med kollega/ leder på helsestasjonen. Den ansatte deler bekymringen/ observasjoner og inntrykk fra samtaler med andre.

Del undringen med barnet/ ungdommen, foreldre/ foresatte.

Ta kontakt med andre instanser, ved behov (barnehage/ skole).

Hvordan:

Gjennomføre samtale med foresatte/barnet for å klargjøre bekymring. 

Når annen instans involveres, innhentes samtykke på forhånd.

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Skal saken følges opp på enten individ- eller systemnivå? Hvis nei, avsluttes saken. Følge vanlig helsestasjonsprogram/skolehelsetjeneste jfr oppfølgingsgruppe 0 i winmed

Hvordan:

Hvis ja, vurderes behov for å gå videre med:

a) individtiltak (nivå 1)  eller b) systemtiltak (nivå 2) .

Hvem:

Ansatte, foreldre/ foresatte, barn og unge

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten, se egen handlingsveileder i kvalitetslosen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Grunnlagsinformasjon drøftes med foreldre/ foresatte/ barn/ ungdom sammen med eventuelt andre aktuelle instanser. 

Det jobbes frem en felles forståelse av utfordring/ problem.

Hvordan:

Fyll ut mal for konkretisering av problemstilling.

Hvem:

Den som har meldt undringen, evt. i samarbeid med kollega eller leder.

Grunn til bekymring?

Hva:

Avklare og planlegge videre tiltak sammen med foreldre/ foresatte, eventuelt barn/ ungdom.

Hvordan:

Lage tiltaksplan, innhente samtykke ved behov.

Hvem:

Helsesykepleier sammen med andre aktuelle instanser.

Hva:

Iverksetting av ulike tiltak: ekstra konsultasjon på helsestasjonen, intern henvisning til for eksempel lege eller fysioterapeut, veiledning/ råd fra PPT før henvisning  på individnivå og/ eller på systemnivå.

Hvordan:

Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen.

Obs! det avtales tidsfrist for innkalling til  evalueringsmøte

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 (interne tiltak), vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak eller i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan:

Evaluering gjøres sammen med foreldre/ foresatte/ barn/ ungdom. 

Hvem:

Den ansvarlige for tiltak internt i tjenesten.

Grunn til bekymring?

Hva:

Beslutte:
1. Avslutte eller fortsette interne tiltak.

2. Gå videre til nivå 2 

Hvordan:

Journalfører beslutningen utfra interne prosedyrer.

Hvem:

Ansvarlig helsesykepleier.

Grunn til bekymring?

Hva:

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: 

Henvisningen sendes til rette instans i samarbeid og etter samtykke med foresatte/ barnet.

Dersom henvisningen må gå gjennom fastlege, tilse at fastlegen får nødvendig dokumentasjon fra helsesykpleier, barnehagen, skolen, PPT eller andre.

Hvem:

Helsesykepleier

Grunn til bekymring?

Hva

Møte med foreldre og ansatte fra ulike instanser.

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling.

Hvordan: 

BTI-møte (ansvargruppemøte). Bruk evt møtemal under planlegging og gjennomføring av møtet.

Koordinator er møteleder dersom ikke annet er avtalt.

Hvem:

Foresatte/ barnet og representanter fra de ulike tjenester.

 

Grunn til bekymring?

Hva

Igangsette avtalte tiltak.

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i BTI-møte.

Grunn til bekymring?

Hva

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal iverksettes.

Hvordan: 

BTI-møte.

Bruk evt møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet.

Koordinator er møteleder dersom ikke annet er avtalt.

Har saken stoppet opp, vurder om den skal tas opp som en veiledningssak i BUTT.

Hvem:

Foresatte/ barnet/ ungdommen og representant fra de ulike tjenester.

Grunn til bekymring?

Hva

Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

  1. Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av tjenestene avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?
  2. Er det behov for systemtiltak?
  3. Skal saken tilbake til nivå 1? Skal saken henvises til andre instanser?

Hvordan: 

BTI-møte.

Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet.

Koordinator er møteleder dersom ikke annet er avtalt. Dersom henvisning går gjennom fastlege, tilse at fastlegen får nødvendig dokumentasjon fra Helsesykepleier/ barnehage/ skole/ PTT/ andre.

Hvem:

Involverte instanser og

foresatte/ barnet/ ungdommen

Grunn til bekymring?

Hvordan

Henviser til aktuelle instanser.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?