ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Eksempler kan være medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn relasjoner. 

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte, bruk av sjekklister i fagprogrammet .

Hvem:

Alle medarbeidere

Grunn til bekymring?

Hva:

Med konkretisering menes at den undringen man har fått gjennom observasjon eller samtaler, sammenfattes og gjøres skriftlig.i journalnotat. Den ansatte stiller noen spørsmål til foresatte/ barnet som man ønsker å få svar på og som kan underbygge eller avkrefte en bekymring.

Hvordan: Skriftliggjøring undring/observasjonene i barnets journal..

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Den ansatte deler bekymringen/observasjoner og inntrykk fra samtaler med andre. Andre kan være både: barnet/ungdommen, foresatte, kolleger/leder, barnehage/skole og eventuelt hjelpinnstanser (PPT /barnevern med samtykke).

Hvordan: Gjennomføre samtale med foresatte/barnet for å klargjøre bekymring. Evt. å dele bekymring med kollega/

Veiledningsforum. Obs! ved drøfting med barnehage/skole  PPT /barnevern husk samtykke. Ellers drøftes anonymt.

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Skal saken følges opp på enten individ- eller systemnivå.? Hvis nei, avsluttes saken. Følge vanlig helsestasjonsprogram/skolehelsetjeneste jfr oppfølgingsgruppe 0 i winmed

Hvordan .  Hvis ja, vurderes behov for å gå videre med: a) individtiltak (nivå 1)  eller b) systemtiltak (nivå 2) .

Hvem:

Ansatte, foresatte, barn og unge

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten, se egen handlingsveileder i kvalitetslosen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Hva handler det om?  (bekrefte eller avkrefte indikasjoner)  Hvorfor oppfattes det som et problem? Er det behov for mer spesifikk kartlegging?  Dette inngår som grunnlagsinformasjon i neste møte med foresatte. 

Hvordan: Fyll ut mal for konkretisering av problemstilling

Hvem:

Den som har meldt undringen, evt. i samarbeid med kollega eller leder.

Grunn til bekymring?

Hva:

«Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte/barn/ungdom» inneholder følgende oppgaver: a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen.

Hvordan: Lage tiltaksplan

Hvem:

Den som holder i saken og evt leder. Tjeneste-enhet i samråd og samarbeid med foresatte/barn/ungdom avgjør hvem som skal delta i et slikt møte Andre hjelpe-tjenester kan også delta etter samtykke fra foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av tiltak innen enheten f.eks oppfølging / ekstra konsultasjoner,  tilbud om COS, oppfølging hos psykolog, deltakelse i ulike samtalegrupper.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen. Obs! det avtales tidsfrist for innkalling til  evalueringsmøte

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak og vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak.

Hvordan: Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste og sammen med foreldre /ungdom

Hvem:

Alle, utvalgte fagperson samt foreldre /ungdom

Grunn til bekymring?

Hva:

Beslutte:
1) å avslutte eller fortsette tiltak.
2) eventuelt å fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 1 eller fortsette til 2 eller 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 2 eller 3.

Hvordan: Beslutningsprosedyren bør formaliseres og involvere enten faggruppe og/eller ledelse og foresatte/barnet/ ungdommen. Evt saken meldes til BUTT

Hvem:

Fagansvarlig

Grunn til bekymring?

Hva:

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Grunn til bekymring?