ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt får en uro/bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn og foresatte

Hvem:

Alle medarbeidere.

Grunn til bekymring?

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen.

Diskuter med kollega.

Eksempelvis kontaktlærer/ pedagogisk team/ rektor/ spes.ped.koordinator/ Helsesykepleier.

Hvordan: Bruk gjerne undringsnotatet.

Hvem:

Alle.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet og/ eller foresatte for å klargjøre bekymringen.

Frist for samtale med foresatte: innen 3 uker

Hvem:

Kontaktlærer

Hva:

Beslutning om saken skal avsluttes eller gå videre på enten individ- eller systemnivå. Hvis ja, gå videre til nivå 1.

PS! Dette skal foreligge før saken behandles i pedagogisk team:

 • Utfylt samtykkeskjema
 • Konkretisering av undringen (undringsnotat)
 • Resultater av kartlegginger/ observasjoner/ undersøkelser eller liknende

Hvordan: Vurdere om det er en reell bekymring og gå videre til nivå 1

 

Hvem:

Pedagogisk team i samarbeid med kontaktlærer, inspektør/ rektor i samarbeid med foresatte.

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten.

Verktøy: Handlingsveileder i Compilo.

(Må komme en avklaring ifht hvordan politiet skal involveres)

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes i ped.team/ utvidet ped.team.

Samtykke er innhentet på nivå 0 og foresatte inviteres til å delta.

Problemstilling avklares.

Drøfting  i ped.team.

 

Hvordan: Pedagogisk team, kontaktlærer, evt rektor, i samarbeid med foresatte

Hvem:

Pedagogisk team, rektor/ styrer, andre som har en rolle i saken. Ansvarlig: kontaktlærer

Grunn til bekymring?

Hva:

Planlegge tiltak.

Dette kan være interne tiltak på skolen, tiltak i regi av helsestasjonen/ veiledning/ råd fra PPT før henvisning og/ eller tiltak på systemnivå.

Hvordan: Drøftinger i ped.team.

Hvem:

Pedagogisk team, kontaktlærer/ stafettholder, evt. rektor, i samarbeid med foresatte.

 • Skolen i samråd og samarbeid med foresatte/ barn/ ungdom avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.
 • Rektor velger ut stafettholder – den som holder i saken og er nærmeste barnet (egen rollebeskrivelse).

Hva:

Iverksetting av tiltak. Dette kan inkludere bruk av hjelpetjenestene.

Gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak på skolen, dvs. internt i tjenesten.

Stafettholderen: Kontaktlærer/ ped.leder, – den som holder i stafettpinnen rundt barnet/ ungdommen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak basert på tiltaksplanen, på nivå 1; videreføring/ justere/ utvide?. 

Vurdere behov for bistand fra andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan: Evaluering gjøres i ped.team

 

Hvem:

Stafettholder/ kontaklærer, pedagogisk team, evt rektor

 • i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Pedagogisk team, foresatte, stafettholder, evt andre involverte drøfter:

1) Avslutte interne tiltak

2) Fortsette interne tiltak på nivå 1.

3) Henvise videre til nivå 2. 

Hvordan: Beslutningen fattes i ped.team sammen med stafettholder og foresatte.

Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevernet, skal det gjøres uavhengig av om foreldrene samtykker eller ikke.

Hvem:

Leder av ped.team/ rektor er ansvarlig for videre henvisning

 • i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: Henvisningen sendes rette instans i samarbeid og etter samtykke fra foresatte.

Dersom henvisningen må gjøres via fastlege/ andre eksterne, pass på at skolens dokumentasjon oversendes (for eksempel tiltaksplan).

Hvem:

Leder pedagogisk team og rektor, i nært samarbeid med stafettholder

 

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere, drøfte og vurdere tiltak og utvikling.

Utforme nye tiltak. Lag en tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

Hvordan: BTI-møte* ( = Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte).

 • Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Stafettholder er møteleder dersom ikke annet er avtalt.

*Når 2 eller flere instanser er involvert, skal det opprettes en ansvarsgruppe – dersom foresatte samtykker, – en BTI-gruppe.

Hvem:

Foresatte, represenanter fra de ulike tjenester og skolen.

Brukermedvirkning.

 • Alltid vurdere om barnet/ ungdommen skal delta på møtet. Hvis ikke, sikre å innhente muntlig eller skriftlige ytringer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Igangsetting av tiltakene, dvs. interne tiltak og tiltak i regi av hjelpinstansene.

Hvordan: Tiltak gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen.

Hvem:

Den/ de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i BTI-møtet.

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hva:

Igangsatte tiltak evalueres og vurderes på nytt møte. Vurdere om saken skal avsluttes, om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: BTI-møte. 

Referat benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak. Tiltak gjennomføres og eventuelle instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får kopi av referat etter samtykke fra foresatte.

Hvem:

Foresatte, ansvarlige fra de ulike tjenester og skole som har en rolle i saken inviteres til møtene.

Brukermedvirkning:

Alltid vurdere om barnet/ ungdommen skal delta på møtet. Innhente muntlig eller skriftlig ytring dersom han/ hun ikke er tilstede.

Grunn til bekymring?

Hva:

Elevens utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

 1. Skal saken avsluttes på dette nivået?
 2. Skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/ videreføres med samme samarbeidsinstanser?
 3. Er det behov for systemtiltak?
 4. Skal saken tilbake til nivå 1?
 5. Skal saken henvises til andre/ flere instanser?

Hvordan: BTI-møte. Stafettholder er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, representanter fra de ulike tjenester og skolen.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Grunn til bekymring?

Hva:

Eleven har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert.

Sørg for at samtykke er gyldig og dokumentert.

Hvordan: Samarbeide med foresatte om å opprette ansvarsgruppe.

Ikke involvere flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til barnet/ ungdommen.

Legge en plan for arbeidet. Avtale møtehyppighet.

Hvem:

Rektor og koordinator

Stafettholder (Pedagogisk leder/ kontaktlærer) omtales på nivå 3 som koordinator.

 • Når hjelpeinnsatsen blir for kompleks for stafettholder, kan det, på nivå 3, søkes om koordinator fra annen tjeneste. Se rollebeskrivelsene.

Grunn til bekymring?

Hva:

Møte med foresatte og ansatte fra aktuelle instanser. Brukermedvirkning for eleven. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Det skal være etablert ansvarsgruppe og oppnevnt koordinator.

Hvordan: BTI- møte = ansvarsgruppemøte

Hvem:

Foresatte, ansatte fra ulike tjenester, skole, koordinatoren.

Alltid vurdere om eleven skal være med på møtet, – innhente elevens muntlige eller skriftlige ytringer og ønsker.

Grunn til bekymring?

Hva:

Individuell plan, der det vurderes hensiktsmessig, og BTI-team (tverrfaglig team/ ansvarsgruppe).

Hvordan:

Igangsette tiltak man har fått ansvar for og samarbeide med andre instanser for oppfølging og tiltak.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, koordinator og skolen.

 

Brukermedvirkning: Innhente elevens synspunkter og ytringer. Vurdere om eleven skal være tilstede.

Grunn til bekymring?

Hva:

Tiltakene vurderes på nytt møte i ansvarsgruppen. Vurdere som saken skal avsluttes, om tiltak skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk av møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er bestemt.

Hvem:

Foresatte, aktuelle tjenester, skole.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal være tilstede på møtet. Innhente muntlige eller skriftlige ønsker og ytringer.

Grunn til bekymring?

Hva:

BTI-teamet drøfter:

1) Avslutte, fortsette eller utvide tiltak på nivå 2.

Skal det lages individuell plan?

Hvordan:

BTI-møte. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.

Beslutning fattes av rektor i samarbeid med foresatte

Hvem:

Elev, foresatte, koordinator og involverte tjenester.

Brukermedvirkning: vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige eller skriftlige ytringer og ønsker.

Grunn til bekymring?