ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt får en uro/bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte aller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn og foresatte

Hvem:

Alle medarbeidere.

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen.

Diskuter med kollega/ kontaktlærer i henhold til enhetens interne rutiner.

Hvordan: Bruk gjerne undringsnotatet.

Hvem:

Alle.

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet og/ eller foresatte for å klargjøre bekymringen.

Frist for samtale med foresatte: innen 2 uker

Hvem:

Pedagogisk leder/ kontaktlærer og/eller inspektør/ rektor.

Hva:

Beslutning om saken skal avsluttes eller gå videre  på enten individ- eller systemnivå. Hvis ja, gå videre til nivå 1.

Hvordan: Vurdere om det er en reell bekymring og gå videre til nivå 1/ nivå 2.

Hvem:

Pedagogisk leder/ kontaktlærer og/ eller inspektør/ rektor i samarbeid med foresatte.

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten.

Verktøy: Handlingsveileder i Compilo.

(Må komme en avklaring ifht hvordan politiet skal involveres)

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes med barn/ ungdom og/ eller foresatte sammen med andre aktuelle, evt i utvidet pedagogisk team (hesesykepleier, skolelege, skole, psykolog, førhenvisningssamtale PPT). Problemstilling avklares.

Drøfting av grunnlagsinformasjon, skape felles virkelighetsforståelse, definer problemstilling. Hvem kan hjelpe? «Hva er viktig for deg»?

Hvordan: Samtale med elev og/ eller foresatte og evt andre aktuelle.

Hvem:

Helsesykepleier, elev/ foresatte. 

Hva:

Planlegge videre tiltak.

Hvordan: Drøft videre tiltak. Kan være oppfølging av helsesykepleier, familiekonsulent, lege, psykolog, skole osv

Hvem:

Den som holder i saken og evt leder.

Eksempelvis involvere helsesykepleier sammen med eleven og/ eller foresatte og andre aktuelle instanser.

Skolen i samråd og samarbeid med foresatte/ barn/ ungdom avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.

Hva:

Iverksetting av eller vedtak om bruk av lokale tiltak. Dette kan inkludere bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere inn på eller i tilknytning til aktuell arena/base.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten  eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 (interne tiltak) vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Alle, utvalgte fagperson samt foreldre /ungdom

Grunn til bekymring?

Hva:

Beslutning om:
1) Å avslutte eller fortsette tiltak.
2) Eventuelt å fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 1 eller fortsette til 2 eller 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 2 eller 3.

Hvem:

Beslutning fattes av involverte parter og/eller ledelsen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: Henvisningen sendes rette instans i samarbeid og ettersamtykke med foresatte.

Dersom henvisningen må gjøres via fastlege/ andre eksterne, pass på at skolens dokumentasjon oversendes.

Hvem:

Pedagogisk leder/ kontaktlærer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling.

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte*. Bruk møtemal ved planegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom ikke annet er avtalt.

*Når 2 eller flere instanser er involvert, skal det opprettes en ansvarsgruppe – dersom foresatte samtykker.

Hvem:

Foresatte, ansvarlige fra de ulike tjenester og skole.

Brukermedvirkning. Alltid vurdere om barnet/ ungdommen skal delta på møtet. Hvis ikke, sikre å innhente muntlig eller skriftlige ytringer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Igangsette avtalte tiltak.

Hvem:

Den/ de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i det tverrfaglige møtet/samarbeidsmøtet/ ansvarsgruppemøtet.

Grunn til bekymring?

Hva:

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om saken skal avsluttes, om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte.

Referat benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak. Tiltak gjennomføres og eventuelle instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får kopi av referat etter samtykke fra foresatte.

Hvem:

Foresatte, ansvarlige fra de ulike tjenester og skole inviteres til møtene.

Brukermedvirkning: Alltid vurdere om barnet/ ungdommen skal delta på møtet. Innhente muntlig eller skriftlig ytring dersom han/ hun ikke er tilstede.

Grunn til bekymring?

Hva:

Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.                        A) Skal saken avsluttes på dette nivået?                                   B) Skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/ videreføres med samme samarbeidsinstanser?                        C) Er det behov for systemtiltak?                                              D) Skal saken tilbake til nivå 1?                                                 E) Skal saken henvises til andre/ flere instanser?

Hvordan: Tverrfaglig møte/ samarbeidsmøte/ ansvarsgruppemøte. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, de ansvarlige fra de ulike tjenester og skole.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige og/ eller skriftlige ytringer dersom eleven uteblir fra møtet.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

Eleven har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert.

Hvordan: Ansvarsgruppe og koordinator

Hvem:

Pedagogisk leder/ kontaktlærer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Møte med foresatte og ansatte fra aktuelle instanser. Brukermedvirkning for eleven. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Det skal være etablert ansvarsgruppe og oppnevnt koordinator.

Hvordan: BTI- møte = ansvarsgruppemøte

Hvem:

Foresatte, ansatte fra ulike tjenester, skole, koordinatoren.

Alltid vurdere om eleven skal være med på møtet, – innhente elevens muntlige eller skriftlige ytringer og ønsker.

Grunn til bekymring?

Hva:

Individuell plan der det vurderes hensiktsmessig og ansvarsgruppe.

Hvordan:

Igangsette tiltak man har fått ansvar for og samarbeide med andre instanser for oppfølging og tiltak.

Hvem:

Foresatte og involverte instanser, koordinator, skole og eleven der det vurderes at han/ hun skal være tilstede.

Brukermedvirkning: Innhente elevens synspunkter og ytringer.

Hva:

Tiltakene vurderes på nytt møte i ansvarsgruppen. Vurdere som saken skal avsluttes, om tiltak skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk av møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er bestemt.

Hvem:

Foresatte, aktuelle tjenester, skole.

Brukermedvirkning: Vurdere alltid om eleven skal være tilstede på møtet. Innhente muntlige eller skriftlige ønsker og ytringer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Elevens utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

1) Avslutte på dette nivået/ skal noen andre tjenester avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?

2) Er det behov for systemtiltak?

3) Skal saken tilbake til nivå 2?

Hvordan:

Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Elev, foresatte, koordinator og involverte tjenester.

Brukermedvirkning: vurdere alltid om eleven skal delta på møtet. Innhente muntlige eller skriftlige ytringer og ønsker.