ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt opplever en undring/bekymring, eller får dette fra andre.

Hvem:

Den enkelte ansatte.

Hva:

Diskuter bekymringen i henhold til enhetens interne rutiner.

Hvem:

Den enkelte ansatte. Veien videre avhenger av tjenestested og roller.

Grunn til bekymring?

Hva:

Klargjør undringen/bekymringen.

Hvem:

Se verktøy nedenfor.

Grunn til bekymring?

Hva:

Tolkning av konkretisert grunnlagsmateriale og beslutning om saken skal tas videre enten på individ- eller systemnivå. Hvis nei, så avsluttes saken. Hvis ja, vurderes behov for å gå videre med

a) Individtiltak (nivå 1) og/eller

b) Systemtiltak (eget kvalitetssystem)

Hvem:

Leder og  evt. andre relevante ansatte avhengig av sak.

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten, se egen handlingsveileder i kvalitetslosen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gå igjennom problemstilling og eventuelle tiltak som kan iverksettes. Dette inngår som grunnlagsinformasjon i neste møte med foresatte.

Hvem:

Den som har meldt undringen/bekymringen, evt. i samarbeid med leder.

Grunn til bekymring?

Hva:

Møte med foresatte/barn. Drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse) og planlegge eventuelle tiltak.

Hvem:

Den som holder i saken og evt leder. Tjeneste-enhet i samråd og samarbeid med foresatte/barn/ungdom avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av eller vedtak om bruk av lokale tiltak. Dette kan inkludere bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere inn på eller i tilknytning til aktuell arena/base.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten  eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 (interne tiltak) vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Alle, utvalgte fagperson samt foreldre /ungdom

Grunn til bekymring?

Hva:

Beslutning om:
1) Å avslutte eller fortsette tiltak.
2) Eventuelt å fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 1 eller fortsette til 2 eller 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 2 eller 3.

Hvem:

Beslutning fattes av involverte parter og/eller ledelsen.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes..

Hvem:

Leder

Grunn til bekymring?

Hvordan

Sende henvisningskjema, pedagogisk rapport, rapport fra Sikker Arbeidsflyt, eventuelt gjennomført kartlegging i hjelpetjenesten.

Hvem:

Leder koordinerer.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Oppfølging av avtaler gjort i BUTT-møte

Hvem:

Leder koordinerer.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Referat benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten eller hjemmet.

Hvem:

Foresatte inviteres til møtene. Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter  behov og får kopi av referat etter samtykke fra foresatte.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Er det behov for ytterligere hjelpetiltak? BUP, psykisk helse? Hvis ja, møte med foreldre og ny instans og gå til nivå 3

Hvem:

Saksansvarlig koordinerer.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny/nye instanser inkluderes.

I møte med foresatte og allerede involverte instanser. Se verktøy.

Hvem:

Leder koordinerer

Grunn til bekymring?

Hvordan

Opprette tiltaksplan i Sikker Arbeidsflyt. Kontakte systemansvarlige på skolen/i barnehagen for tilgang til tiltaksplanen.

Møte for å opprette mål og tiltak. Avtale møtetidspunkt. Se verktøy.

Hvem:

Leder, foresatte og hjelpetjenester.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltaksplanen i Sikker Arbeidsflyt benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten eller i hjemmet.

Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller nye tiltak. Se verktøy.

Hvem:

Foresatte og involverte instanser.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltak tjenester i nivå 3 som skal foregå på skolen eller i barnehagen føres i Sikker Arbeidsflyt.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenestene involveres etter behov og får tilgang til tiltaksplan, etter samtykke fra foresatte. Se verktøy.

Hvem:

Leder koordinerer.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Saken

1) Avslutte,

2) Fortsetter med individ-/systemtiltak,

3) Overføres til BV

Evaluering av igangsatte tiltak. Se verktøy.

Hvem:

Foresatte og involverte instanser

Grunn til bekymring?