Ledermøte helse

Formål: Informasjonsdeling, erfaringsutveksling, drøftinger, kvalitetsutvikling.

Møtehyppighet: Månedlig, halvårsplan

Deltakere: Enhetsledere, kommunalsjef helse

Hvem er ansvarlig for møtet: Kommunalsjef helse

Ledermøte oppvekst

Formål: Informasjonsdeling, erfaringsutveksling, drøftinger, kvalitetsutvikling.

Møtehyppighet: Månedlig/halvårsplan

Deltakere: Enhetsledere oppvekst, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver, kommunalsjef oppvekst

Hvem er ansvarlig for møtet: Kommunalsjef oppvekst

Koordineringsgruppen

Formål: Informasjonsdeling ift. utfordringsbildet knyttet til rus, kriminalitet, atferd blant ungdomsgruppen i Flekkefjord

Møtehyppighet: 1 gang pr. semester

Deltakere: SLT-Koordinator, kommunalsjef oppvekst, enhet psykisk helse, barnevern, rektorer de største skolene, helsestasjonen, Politiet, senterleder “Alti”

Hvem er ansvarlig for møtet: SLT-koordinator

Folkehelsegruppen

Formål: Informasjonsdeling, drøftingsgruppe vedrørende folkehelsearbeid.

Møtehyppighet: 2-4 ganger pr. år.

Deltakere: Representanter fra alle aktuelle områder i kommunen.

Hvem er ansvarlig for møtet: Folkehelsekoordinator

Inkluderings- og mottaksgruppe

Formål: Samordne innsatsen knyttet til mottak og inkludering av flyktninger. Vurdere og holde oversikt over nyankomne flyktninger/familier og flyktninger med særlige behov.

Møtehyppighet: Månedlig, første onsdag i mnd.

Deltakere: NAV/Flyktning, rektor voksenopplæring, enhet for psykisk helse, helsestasjonen, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver.

Hvem er ansvarlig for møtet: NAV/Flyktning

Nettverksmøter, Spes.ped/Ped.team

Formål: Erfaringsdeling, kompetanseutvikling.

Møtehyppighet: 2-3 ganger pr. semester, jfr. årsplan.

Deltakere: Leder av ped.team/spes.ped ansvarlig ved skolene, PPT, Skolefaglig rådgiver.

Hvem er ansvarlig for møtet: Rådgiver oppvekst.

 

Pedagogisk team/Utvidet pedagogisk team

Formål: Tidlig innsats, tidlig involvering av foreldre, igangsetting av tiltak.

Møtehyppighet: varierer med størrelsen på enheten. Årsplan.

Deltakere: Barnehagen/skolens ledelse, ped.leder, spes.ped lærer, PPT. Kommunepsykolog, helsestasjon, barnevern etter fast plan.

Hvem er ansvarlig for møtet: Leder av ped.team.

TVIST

Formål: Skal være et lett tilgjengelig tverrfaglig team for tidlig veiledning i vanskelige saker. Skal bidra til å stryke brukermedvirkning, samhandling mellom A-BUP og kommunale enheter, jobbe for utvikle kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet.

Møtehyppighet: Første torsdag i måneden, jfr. årsplan

Deltakere: A-BUP, Lister barnevern, PPT, Enhet psykisk helse og rus, forvaltning, helsestasjonen, kommunepsykolog, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver. Foreldre/barn/ungdom og Skoler/barnehager ved innmeldt sak.

Hvem er ansvarlig for møtet: Oppvekstteam/leder

 

Oppvekstteam

Formål: Skal være et bindeledd mellom oppvekst og helse, arbeide for kvalitet, helhet og sammenheng i tjenester for utsatte barn, unge og deres familier.

Møtehyppighet: Hver 2.mandag

Deltakere: Leder for forvaltning, leder avdeling for rehabilitering og mestring, leder helsestasjonen, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver

Hvem er ansvarlig for møtet: rådgiver oppvekst