Gratis digitalt grunnkurs i traumeforståelse, RVTS Sør

BTI Lister ønsker at alle ansatte som jobber med barn og unge gjennomfører RVTS Sør sitt gratis digitale grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg.

På dette kurset vil du få en innføring i grunnleggende traumeforståelse, med ekstra fokus på utviklingstraumer og traumebevisst omsorg.

Slik går du frem:

 • Åpne lenke til kurset
 • Du oppretter en ny bruker
 • Du lager et passord.
 • Med dette passordet har du tilgang til kurset i 2 år og du kan gå ut og inn av det slik det passer deg
 • Kurset tar ca3-4 timer å gjennomføre
 • Ulike temaer i kurset er flott å ta frem på personalmøter og til samtale med kollegaer

Kurset finner du her

Kurset passer for deg som jobber med barn og unge som har hatt slike erfaringer. Det være seg om du er ansatt i barnevern, psykisk helsevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, eller er fosterforeldre eller adoptivforeldre. Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men du vil ha en fordel om du er litt kjent med tematikken. Du som jobber med voksne vil også ha nytte av kurset, selv om vinklingen er mot barn og unge.

Lykke til!

Samarbeid

Samarbeid handler om å arbeide sammen for å oppnå et felles mål

 • Barn og foreldre/ foresatte
 • internt
 • tverrfaglig

Nøkkelord: Syn på egne kollegaer, barnets stemme, samskaping, brukermedvirkning. Felles negrepsforståelse for bedre tverrfaglig innsats

 • snakke med barn, – simulatoren
 • BTI Lister nettside
 • RVTS gratis grunnkurs
 • ungdata

 

Hjernens utvikling

Grunnleggende kompetanse om barn og unges utvikling innebærer å forstå hjernens utvikling.

 • Hjernen formes av bruken!
 • Overlevelse og utforskning, – kan ikke være i samme tilstand samtidig!
 • Den tre-delte hjernen, kan du klare å forklare den til et barn eller en ungdom?
 • Følelsenes betydning
 • Benjamin Zanders pedagogikk

Filmer av Howard Bath

Nettressurser:

Kompetansepakke om skolemiljø (udir, modul 2)

 • Artikler, se RVTS/ udir, utgitt 2021

Styrkelegging

En god barndom varer livet ut. Her er ressurser til hjelp til å vise betydningen av hverdagsomsorg og positivitet

PERMA – er en god modell som sier noe om hva mennesker trenger for å ha det bra og fungere godt

P – positivitetsfølelser

E – Engasjement

R – Relasjoner, – gode relasjoner

M – Mening, – opplevelse av mening i det man gjør

A – Klare å ferdigstille

 

Nettressurser:

Pinnsvinfilmen

Kompetansepakke om skolemiljø (udir, modul 3)

Aktiviteter: styrkejakt-øvelser, anerkjennende intervju

 

Folkehelse og Livsmestring i Lister

Prosjektets kjernekomponenter:

Samarbeid, Verdier og kultur, Relasjoner, Hjernens utvikling, Styrkelegging, Lek er en tilstand.

Kjernekomponentene sees i sammenheng med blant annet barnekonvensjonen, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, rammeplan for barnehage og SFO, BTI handlingsveiler og samhandlingsmodell, oppvekstreformen

Forslag til implementeringsdrivere;  trene – støtte – veilede: IGP, praksisfortelling, dialogspillet, forelesning intern/ ekstern, lese teori/ fagstoff og reflektere, kollegaveledning

Ressurs: Lister Pedagogiske Senter – metode

Evaluering: Vi anbefaler fortløpende evaluering av arbeidet med kjernekomponentene. Utføres internt av ledere, i samarbeid med ressurspersoner i Folkehelse og Livsmestring i Lister.

Grunnleggende BTI kompetanse

GRUNNLEGGENDE BTI-KOMPETANSE

På denne nettsiden finner du nettressurser som er til hjelp i vårt BTI-arbeidet. Du finner aktuelle linker, kurs og presentasjoner som er i vårt fokus.

Vi jobber hele tiden for å øke kompetansen knyttet til tidlig innsats, snakke med barn og samhandle bedre overfor barn, unge og deres familier.

ALLE ANSATTE SKAL: 

 • kjenne til de ulike nivåene i handlingsveilederen, nivå 0-3
 • vite hvordan du går fram i handlingsveilederen og hvordan følge dens systematiske rettesnor
 • kjenne til hvilke dokumenter og verktøy som ligger i verktøykassen
 • vite og ha kompetanse i hvordan du skal fange opp barn og unge du kjenner er uro og bekymring for
 • ha kunnskap om hvordan samtale godt med barn, unge og foresatte, – og etterspørre gode råd og tips fra dyktige kollegaer for å bli bedre på dette
 • kjenne til lovlovverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke
 • ha relasjonskompetanse
 • ha kompetanse om hjernens utvikling
 • jobbe tillitsskapende

ALLE LEDERE SKAL:

 • ha kompetanse i å lede møter, med utgangspunkt  i verktøyet “Gode møter i Lister”.

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I LISTER, – en videreføring av satsningen; Listerløftet:

 • Alle ansatte skal ha kunnskap om traumebasert omsorg (TBO). Hver arbeidsplass har kursede ledere og ressurspersoner som skal holde kunnskapen og “trykket” oppe. Hver arbeidsplass har egne kursede ressurspersoner og i Lister har vi superbrukere som driver årlig nyansattkurs 
 • Alle ansatte som jobber med barn og unge skal gjennomføre. Gratis kurs her:  Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg (TBO)

Grunnleggende BTI-kompetanse skal sees igjen i god utøvende praksis, gjennom gode holdninger og verdier.

VERKTØY:

 • God kjennskap til verktøykassens innhold, fordi det legger et godt grunnlag for å fange opp, jobbe strukturert og kunnskapsbasert. Det gir oss en felles forståelse av hvordan vi jobber i vår kommune og  på tvers i Lister.

KULTUR OG VERDIER:

Barn og unge i Lister skal møte voksne som har tro på at “Barn og unge gjør så godt de kan med de forutsetningene de har, og at deres stemme er viktig inn i oppfølging og tiltak”. For å oppnå dette re det viktig at ansatte har  en felles forståelse av barn og unges behov og hvordan vi i Lyngdal og Lister kan møte disse på en god måte. Felles verdier, felles språk, felles kompetansehevingstiltak og felles samhandlingsplattformer er elementer som er viktig for at vi skal lykkes.

Våre holdninger skal ses igjen i vår praksis. I tillegg skal teori og ny forskning ligge til grunn for valg av metoder og tiltak.

Viser til menypunktene under “BTI-Lister”