Foreldresamtaler – Barnehager

Foreldresamtale i barnehagen er en fortrolig samtale mellom foreldre og barnehagepersonalet.

Her får man verdifull innsikt om barnets utvikling og trivsel.

Det tilbys foreldresamtaler to ganger i året og ellers ved behov.

Samarbeidsmøte – Skolefravær/ og eller vegring

Målgruppe: Fravær og/eller  skolevegring 

Formål: Hjelpe og få eleven mer på skolen 

Møtehyppighet: Etter behov

Deltakere: Foreldre, helsesykepleier (med samtykke) og evt sosiallærer  

Ansvarlig for møtet: Skolen

Pedagogisk team – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Gjennomgang av prøveresultater og elever med sosial problemer for å finne riktige tiltak og evt. henvise 

  • Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller for det enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte.
  • Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter.
  • De som deltar på møtene er barnehage, PPT, helsestasjon og eventuelt foresatte.

Møtehyppighet: 2 ganger pr. mnd

Deltakere: Skolen, PPT, helsestasjon

Ansvarlig for møtet: Skolen

Ansvarsruppemøte/ BTI-møte – Skole

Målgruppe: Barn med sammensatte og langvarige behov

Formål: Samhandling. Riktig tiltak til riktig tid

Møtehyppighet: 2 – 4 ganger pr år/ etter behov og avtale 

Deltakere: Ulike fra sak til sak, f.eks. foreldre, skole, helsesykepleier, PPT, barnevern, spesialisthelsetjenesten 

Ansvar: Skole

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og Barnas Stasjon Lister

Målgruppe: Familier med behov for ekstra oppfølging/knytte sosiale bånd 

Formål: Helsesykepleier hjelper familier til å komme i kontakt med Blå Kors Barnas stasjon Lister. Støtte i første møte og ellers etter behov.

Møtehyppighet: Etter behov

Deltakere: Aktuell familie, helsesykepleier, jordmor, ansatte ved Barnas stasjon Lister

Ansvarlig: Helsesykepleier/ Barnas Stasjon Lister

Ansvarsgruppemøte/ BTI-møte – Habilitering

Målgruppe: Barn som har langvarig koordinerte behov etter lovverk HOL kap. 7

Formål:Individuell plan. Overføring av informasjon, samarbeidsarena 

Møtehyppighet: 1 – 4 ganger pr år/ etter behov og avtale 

Deltakere: de involverte i saken som kan være;

Foreldre, evt barnet/ ungdommen, privat avlastningstilbud, avlastningstilbud fra Team Barn, koordinator, Rosfjord aktivitetshus, evt. Avdelingsledere, PPT, Abup, barnevern, HABU eller andre fra spes.helsetjeneste 

Ansvar: Koordinator i Habilitering

Ungdomskontrakt

Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 18 år som har begått kriminalitet og fått en påtaleunnlatelse med vilkår 

Formål: Oppfølging og hjelp som et alternativ til straffeforfølgning 

Møtehyppighet: Etter behov/avtale 

Deltakere: Følges i utgangspunktet opp i kjernegruppe i tillegg til møter med forebyggende politi og/eller SLT-koordinator. Følges eventuelt opp av forebyggende politi og SLT-koordinator i samarbeid med andre

Ansvarlig: SLT-koordinator og/eller forebyggende politi 

 

Kontaktperson:

SLT-koordinator, Camilla Buch Vidringstad

Tlf: 94506067

BUTT – barn og unges tverrfaglige team

Målgruppe: Barn og familier med særlige utfordringer. Enkelt-elever.

Formål: Utfordringer med behov for tverrfaglig hjelp/ støtte. Drøfte sak med 2. linjetjenesten. Sette mål/ tiltak 

Møtehyppighet: Ved behov. Mulighet 1 gang pr måned. 

Deltakere: Barnehage/ skole, barnevern, ABUP, helsestasjon, familievernkontor, foreldre 

Ansvarlig for møtet: Helsestasjon

Samarbeidsmøte – Barnehage

Målgruppe: Barn med vedtak, ekstra utfordringer

Formål: Samhandling, tiltak, følge opp.  

Møtehyppighet: ved behov

Deltakere: Barnehage, PPT, helsestasjon

Ansvarlig: Barnehage

Kjernegruppe

Målet med kjernegruppe er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det skal gå kort tid fra bekymring er meldt, til hjelp gis.

Kjernegruppe er et lavterskeltilbud og et tverrfaglig oppfølgingsteam med faste medlemmer. Medlemmene representerer ulike instanser og etater som for eksempel: skole, barneverntjeneste, helsesykepleier og politi. Hvem som utgjør den enkelte kjernegruppe varierer. Det er et mål at møtene alltid skal resultere i konkrete tiltak. Ansvaret for at tiltakene gjennomføres, fordeles mellom ungdommene, foresatte og medlemmene i kjernegruppa.

Målgruppen: Ungdom mellom 12-19 år. Ungdommer på ungdoms- eller videregående skole  som beskrives å være i risikosnen, hvor det eksempelvis er en bekymring knyttet til skoleskulk, atferd/oppførsel, holdninger, miljø, grensesetting eller bekymring for rus eller kriminalitet 

Formål: Å jobbe individrettet sammen for å hjelpe ungdom i risikosonen med å snu en negativ utvikling.  

Møtehyppighet: En gang i måneden på den enkelte skole (US og VGS)

Deltakere: Ungdom, foresatte, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, politi og eventuelt andre 

 Ansvarlig for møtet: Skole (sosiallærer eller lignende) 

 

Kontaktperson:

SLT-koordintor, Camilla Buch Vidringstad

Tlf: 94506067

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen