Rus

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Fosterhjem

Målet med en fosterhjemsplassering er å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon for kortere eller lengre varighet. En fosterhjemsplassering kan enten være med frivillig med samtykk fra foreldre dersom barnet er under 15 år, og med samtykke fra begge dersom barnet er over 15 år. Alle fosterhjemsplasseringer skal regnes som midlertidige , og barneverntjenesten skal være proaktive i forhold til å kontinuerlig vurdere om tiltaket er til barnets beste, og om tilbakeføring vil være en bedre løsning for barnet.

Helsestasjon for ungdom

Tiltaket er for elever mellom 13-23 år hver tirsdag fra 14:00-16:00 i helsestasjonens lokaler. Her gis det informasjon om prevensjon, helse generelt og psykisk helse. Helsestasjonen

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Institusjonsplassering

Målet med flytting i institusjon kan være rusbehandling eller behandling for alvorlige atferdsvansker, eller fordi barnet trenger en annen omsorgsbase, og fosterhjem ikke anses som barnets beste.

Kjør me ved

“Kjør me ved” er et holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å endre risikofylt adferd i trafikken og ruskjøring. Kjør me ved har i tillegg utviklet et eget studiemateriell som kan brukes både i klasserommet, trafikkopplæring og individuelt med mobil eller nettbrett. For mer informasjon om kjør me ved kan du besøke nettsiden deres: Kjør …

MST (Multi systemisk terapi)

Venner med uheldig innflytelse.
Målet med behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer.

Ressursteam

Skole eller barnehage kaller inn til ressursteam ved utfordringer på individnivå for å drøfte utfordringene tverrfaglig og vurdere tiltak. Utfordringer som kan drøftes er sammensatte vansker, skolefravær, adferdsvansker og lignende. Deltakere av ressursteam kan bestå av PPT, barnevern, helsestasjon, barnehage, skole og foresatte, alt etter behov. Tverrfaglig samarbeid mellom instansene som er nevnt ovenfor.

Ruskontroll

Målet med kontrolltiltak er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak som urinprøver og meldeplikt er å anse som særlig inngripende og bør derfor kun benyttes i unntakstilfeller, og bare i situasjoner der det ikke er tvil om at barnets omsorgssituasjon kan ivaretas på en forsvarlig måte.