Funksjonsnedsettelse

Kvindesdal kommune Tema Funksjonsnedsettelse

ABUPs behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer. BEHANDLING ADHD hos barn og unge Atferdsvansker hos barn og unge Depresjon hos barn og unge Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom Friluftssykehuset …

Avlastning

Avlastning er for personer med funksjonsnedsettelser, lærevansker, språkutvikling, samspillsvansker, skolefravær, atferd og langvarige og sammensatte vansker. Avlastning kan være kommunalt eller privat. Man kan få innvilget noen timer i løpet av en dag eller døgn med avlastning. Formålet er å avlaste pårørende samt gi praktisk bistand til personen som mottar tjenesten. Praktisk bistand hjemmehjelp kan …

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kartlegging og utredning PPT

PPT kan bidra med ulike kartlegginger eller tester, for å bedre fange opp barnets styrker og vansker – og videre behov for tilrettelegging. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på videregående skole PPT Lister PPT Agder fylkeskommune

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og for den ekstra belastningen foreldre har for å utføre praktisk bistand og opplæring og helsehjelp til hjemmeboende barn med sykdom og/eller spesielle behov. Koordinerende enhet

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp er et tiltak som innebærer at barn i barnehagealder med rett til dette, får nødvendig utviklingsstøtte. Hjelpen gis av pedagog og/eller assistent enten i hjemmet eller i barnehagen. PPT Lister

Støttekontakt

Du kan søke om støttekontakt hvis du er sosialt isolert. En støttekontakt skal hjelpe deg til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk. Koordinerende enhet

Tilrådning spesialundervisning

Spesialundervisning kan handle om at et barn har behov for å jobbe etter andre kompetansemål knyttet til læreplanen, eller det kan innebære annen form for organisering av opplæringen. For eksempel økt voksenstøtte eller noe opplæring i en mindre gruppe. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på …

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben holder til på frivilligsentralen og er et tilbud for personer med funksjonshemming. Klubben foregår ca hver 2.torsdag. Sosialt samvær med musikk, dans, sang, bingo, spill og salg av mat. Torsdagsklubben drives av aktivitører og frivillige. Frivilligsentralen

Undringsmøte

Undringsmøte Undringsmøte er et møte mellom barnehage og foreldre, eller skole og foreldre for å ta opp en tidlig undring/bekymring ihht handlingsveilederen i BTI. Barnehage Skole