Språkutvikling

Kvindesdal kommune Tema Språkutvikling

ASQ og ASQ-SE

ASQ og ASQ-SE er et tiltak for premature barn, og barn med sen motorisk utvikling eller sosioemosjonell utvikling. Det er en kartlegging som brukes til å vurdere barnets utvikling. ASQ er et skjema som fylles ut av foreldre og scores av helsesykepleier. ASQ-SE gjennomføres som et intervju med foreldre. ASQ står for Ages and Stages …

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Gruppetiltak for barns utvikling

Barnehagen deler inn i faste grupper der det er fokus på samspill, språkutvikling, mestring og adferd. Barnehagen

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kartlegging og utredning PPT

PPT kan bidra med ulike kartlegginger eller tester, for å bedre fange opp barnets styrker og vansker – og videre behov for tilrettelegging. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på videregående skole PPT Lister PPT Agder fylkeskommune

Pedagogisk team

Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller i forhold til enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er blant annet barnehage, skole, PPT, foresatte og eventuelt helsestasjon. Tverrfaglig samarbeid …

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

Dette kan handle om veiledning i pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole. PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, klasser eller på organisasjonsnivå. Ulike tema kan være klasseledelse, inkludering og tilpasset opplæring, atferd, ufrivillig skolefravær eller faglig kompetanseheving. PPT Lister

Ressursteam

Skole eller barnehage kaller inn til ressursteam ved utfordringer på individnivå for å drøfte utfordringene tverrfaglig og vurdere tiltak. Utfordringer som kan drøftes er sammensatte vansker, skolefravær, adferdsvansker og lignende. Deltakere av ressursteam kan bestå av PPT, barnevern, helsestasjon, barnehage, skole og foresatte, alt etter behov. Tverrfaglig samarbeid mellom instansene som er nevnt ovenfor.

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp er et tiltak som innebærer at barn i barnehagealder med rett til dette, får nødvendig utviklingsstøtte. Hjelpen gis av pedagog og/eller assistent enten i hjemmet eller i barnehagen. PPT Lister

Språk, adferd eller samspill tiltak

Tiltaket er for barn som har utfordringer med språk, adferd eller samspill. Det utarbeides en tiltaksplan internt i barnehagen i samarbeid med foresatte. Barnehagen