Språkutvikling

Kvindesdal kommune Tema Språkutvikling

ASQ og ASQ-SE

ASQ og ASQ-SE er et tiltak for premature barn, og barn med sen motorisk utvikling eller sosioemosjonell utvikling. Det er en kartlegging som brukes til å vurdere barnets utvikling. ASQ er et skjema som fylles ut av foreldre og scores av helsesykepleier. ASQ-SE gjennomføres som et intervju med foreldre. ASQ står for Ages and Stages …

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Gruppetiltak for barns utvikling

Barnehagen deler inn i faste grupper der det er fokus på samspill, språkutvikling, mestring og adferd. Barnehagen

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kartlegging og utredning PPT

PPT kan bidra med ulike kartlegginger eller tester, for å bedre fange opp barnets styrker og vansker – og videre behov for tilrettelegging. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på videregående skole PPT Lister PPT Agder fylkeskommune

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

Dette kan handle om veiledning i pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole. PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, klasser eller på organisasjonsnivå. Ulike tema kan være klasseledelse, inkludering og tilpasset opplæring, atferd, ufrivillig skolefravær eller faglig kompetanseheving. PPT Lister

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp er et tiltak som innebærer at barn i barnehagealder med rett til dette, får nødvendig utviklingsstøtte. Hjelpen gis av pedagog og/eller assistent enten i hjemmet eller i barnehagen. PPT Lister

Språk, adferd eller samspill tiltak

Tiltaket er for barn som har utfordringer med språk, adferd eller samspill. Det utarbeides en tiltaksplan internt i barnehagen i samarbeid med foresatte. Barnehagen

Språkutvikling

Helsestasjon og barnehage jobber sammen ved bekymring rundt et barns språkutvikling. I tillegg vurderes barns språkutvikling når barnet er 2 år og 4 år, og det er en rutine for videre oppfølging. Helsestasjon Barnehage

Tilrådning spesialundervisning

Spesialundervisning kan handle om at et barn har behov for å jobbe etter andre kompetansemål knyttet til læreplanen, eller det kan innebære annen form for organisering av opplæringen. For eksempel økt voksenstøtte eller noe opplæring i en mindre gruppe. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på …