Samhandling

Ansvarsgruppe

Tverrfaglige samarbeidsmøter der flere instanser kan være involvert, blant annet Lister barnevern, helsestasjon, koordinerende enhet, skole, barnehage, PPT, ABUP, HABU, statped, barn/ungdom og foresatte. Ansvarsgruppe er for personer med behov for langvarig hjelp og koordinerte tiltak. Ansvarsgruppen har som formål å sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe- eller omsorgstiltak. Ansvarsgruppe fungerer dermed som samhandlingsformen …

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Flerfamiliegruppe

Lukket gruppe for barn og foreldre som har vært vitne til eller utsatt for vold i familien.

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Foreldrekurs for biologiske foreldre

Gruppe for foreldre som har barn i fosterhjem.

Foreldrenettverksgrupper *Feda skole

Foreldre møtes trinnvis for relasjonsbygging og forebygging. Temabaserte samlinger minimum 4xårlig. Her kan det inviteres inn barn, politi, skolemiljøveileder eller andre fagpersoner. Feda skole

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kafédialog *Liknes skole

Samarbeid mellom Liknes skole og FAU. I kafedialogen tar foreldre og skole opp aktuelle tema i små grupper ca 1 gang årlig. Liknes skole Skolemiljøveileder

KommuneBUP

ABUP møter annenhver uke i 2 timer på helsestasjonen hvor man kan drøfte saker og det kan vurderes henvisning til ABUP. Helsestasjonen ABUP

Krisegruppa

Åpen dropin gruppe for dem som trenger noen å snakke med etter ett samlivsbrudd.