Samhandling

Fadderordning på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene drifter og organiserer fadderordningen hvor elever fra 9. og 10. klasse har som oppdrag å være faddere for nye 8. klassinger. Faddere gir aktivitetstilbud i friminutt og deltar i klassene med aktiviteter. Formålet med fadderordningen er å forebygge mobbing og mistrivsel, trygge de nye elevene i samspill med andre, tilrettelegge for trivsel og skape …

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Flerfamiliegruppe

Lukket gruppe for barn og foreldre som har vært vitne til eller utsatt for vold i familien.

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Foreldrekurs for biologiske foreldre

Gruppe for foreldre som har barn i fosterhjem.

Foreldrenettverksgrupper *Feda skole

Foreldre møtes trinnvis for relasjonsbygging og forebygging. Temabaserte samlinger minimum 4xårlig. Her kan det inviteres inn barn, politi, skolemiljøveileder eller andre fagpersoner. Feda skole

Friminutts-gruppe med miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har ansvar for å drifte tilbud i de mindre friminuttene til elevene. Tilbudet går ut på å treffe andre elever og gjøre aktiviteter sammen med andre der formålet er å skape trygghet, ha et sosialt samspill med andre, bli kjent med nye elever ruste enkeltelever i møte med andre og forebygge utenforskap. Tilbudet holder …

Gruppeoppfølging fra miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene driver ulike grupper ved behov. I gruppene drøftes ulike tema, de gjennomfører oppgaver/øvelser og reflekterer sammen. Gruppene skal bidra til å styrke elevenes selvfølelse, forståelse for andre og seg selv, bevisstgjøre deres plass i fellesskapet og skape relasjoner mellom elever. Kvinesdal ungdomsskole

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kafédialog *Liknes skole

Samarbeid mellom Liknes skole og FAU. I kafedialogen tar foreldre og skole opp aktuelle tema i små grupper ca 1 gang årlig. Liknes skole Skolemiljøveileder