Samspill

ASQ og ASQ-SE

ASQ og ASQ-SE er et tiltak for premature barn, og barn med sen motorisk utvikling eller sosioemosjonell utvikling. Det er en kartlegging som brukes til å vurdere barnets utvikling. ASQ er et skjema som fylles ut av foreldre og scores av helsesykepleier. ASQ-SE gjennomføres som et intervju med foreldre. ASQ står for Ages and Stages …

COS – P, Helsestasjon

Foreldreveiledningsprogram med fokus på å bli oppmerksom på barns behov og å styrke tilknytning mellom barn og foreldre. COS P kan brukes både individuelt og i grupper. Helsestasjonen Familiekonsulentene Helsesykepleier

COS – P, Lister Barnevern

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine

Fadderordning på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene drifter og organiserer fadderordningen hvor elever fra 9. og 10. klasse har som oppdrag å være faddere for nye 8. klassinger. Faddere gir aktivitetstilbud i friminutt og deltar i klassene med aktiviteter. Formålet med fadderordningen er å forebygge mobbing og mistrivsel, trygge de nye elevene i samspill med andre, tilrettelegge for trivsel og skape …

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Foreldre -/samspillsveiledning

Tiltaket er for foreldre som får et barn som er prematurt eller andre ved behov. Veiledningen har spesielt fokus på samspill med et prematurt barn. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Foreldrestøtte hos Blå kors Barnas stasjon

Hos blå kors får voksne hjelp og støtte til å bli tryggere i foreldrerollen. Her kan du møte andre voksne med barn, delta på foreldrekurs og få råd og veiledning. Slik at du kan skape en bedre hverdag for ditt barn. Blå Kors Lister

Friminutts-gruppe med miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har ansvar for å drifte tilbud i de mindre friminuttene til elevene. Tilbudet går ut på å treffe andre elever og gjøre aktiviteter sammen med andre der formålet er å skape trygghet, ha et sosialt samspill med andre, bli kjent med nye elever ruste enkeltelever i møte med andre og forebygge utenforskap. Tilbudet holder …

Generell foreldreveiledning, Familievernkontoret

Tilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre.