Lærevansker

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kartlegging og utredning PPT

PPT kan bidra med ulike kartlegginger eller tester, for å bedre fange opp barnets styrker og vansker – og videre behov for tilrettelegging. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på videregående skole PPT Lister PPT Agder fylkeskommune

Lyttevenn

En lyttevenn skal motivere og stimulere barnas leseferdigheter og leselyst. Lyttevenn er eldrerådet sitt prosjekt og de kommer til skolen etter avtale og lytter til elever som leser. Prosjektet har bidratt til økt leselyst hos elevene. Gjennom et lyttevennskap utvikles også trygge og gode relasjoner mellom generasjonene. Eldrerådet Frivilligsentralen

Pedagogisk team

Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller i forhold til enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er blant annet barnehage, skole, PPT, foresatte og eventuelt helsestasjon. Tverrfaglig samarbeid …

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

Dette kan handle om veiledning i pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole. PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, klasser eller på organisasjonsnivå. Ulike tema kan være klasseledelse, inkludering og tilpasset opplæring, atferd, ufrivillig skolefravær eller faglig kompetanseheving. PPT Lister

Ressursteam

Skole eller barnehage kaller inn til ressursteam ved utfordringer på individnivå for å drøfte utfordringene tverrfaglig og vurdere tiltak. Utfordringer som kan drøftes er sammensatte vansker, skolefravær, adferdsvansker og lignende. Deltakere av ressursteam kan bestå av PPT, barnevern, helsestasjon, barnehage, skole og foresatte, alt etter behov. Tverrfaglig samarbeid mellom instansene som er nevnt ovenfor.

Skolelos som tiltak i regi av barnevernet

Målet med tiltaket er å øke skolegjennomføringen, bedre skolesituasjonen og hindre frafall fra videregående opplæring blant ungdom som et barneverntiltak.

Tilrådning spesialundervisning

Spesialundervisning kan handle om at et barn har behov for å jobbe etter andre kompetansemål knyttet til læreplanen, eller det kan innebære annen form for organisering av opplæringen. For eksempel økt voksenstøtte eller noe opplæring i en mindre gruppe. PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på …