Adferdsvansker

Kvindesdal kommune Tema Adferdsvansker

ABUPs behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer. BEHANDLING ADHD hos barn og unge Atferdsvansker hos barn og unge Depresjon hos barn og unge Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom Friluftssykehuset …

ART gruppe

Tiltaket er for elever med sosiale vansker, adferdsvansker og det sosiale miljøet rundt. Gruppene har fokus på sinnemestring, sosial kompetanse og moralsk resonnering i grupper. Helsestasjon Grunnskole

Deltakelse/observasjon i klasse av miljøkonsulent på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene deltar i klasser med behov for observasjon eller deltakelse ved ønske/bestilling fra de ansatte. De kan bistå i kartlegging av årsak til ulike utfordringer i klasse/gruppe, samarbeide med lærere og finne mulige løsninger basert på kartlegginger og observasjoner. Formålet er å bistå lærere og elever i arbeidet med klassemiljøet for å få et trygt …

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Foreldrerådgivning, TIBIR

Foreldrerådgivning er en av intervensjonene i TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko). Målgruppen for intervensjonen er barn i selektert gruppe, dvs. barn som viser tegn til begynnende atferdsproblemer og/eller der foreldrene strever med oppdragelsen i dagliglivet. Gjennom samtaler og veiledning av foreldre skal foreldrerådgivning  bidra til å forebygge og redusere problematferd og fremme prososial …

Foreldreveiledning barnehage

Foreldresamtaler med med barnehagens pedagoger. Veiledning når ting er vanskelig i forhold til for eksempel adferd. Barnehage

Gruppetiltak for barns utvikling

Barnehagen deler inn i faste grupper der det er fokus på samspill, språkutvikling, mestring og adferd. Barnehagen

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Institusjonsplassering

Målet med flytting i institusjon kan være rusbehandling eller behandling for alvorlige atferdsvansker, eller fordi barnet trenger en annen omsorgsbase, og fosterhjem ikke anses som barnets beste.