Gruppe

Bra mat kurs

Bra mat – kurs i regi av Helsestasjon og Frisklivsentralen.

COS – foreldreveiledningskurs – Lyngdal Helsestasjon

Circle of security (COS) , trygghetssirkelen, er et foreldreveiledningskurs som tilbys hver vår, for de som har barn mellom 0-6 år.

COS – P. Tiltak hos Barnevernet, Familievernkontoret, Lyngdal Helsestasjon

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine

Elevråd – Skole

Ved hver grunnskole skal det for årstrinnene 5.-7.trinn og for årstrinnene 8.-10.trinn være et elevråd med representanter for elevene. Alle klassene i Lyngdal kommune velger en representant og en vara til elevrådet.

FAU – Skole

Når du har barn på en skole, er du automatisk en del av Foreldrerådet.

Flerfamiliegruppe

Lukket gruppe for barn og foreldre som har vært vitne til eller utsatt for vold i familien.

Foreldreforberedende kurs

Barnas Stasjon og Lyngdal Helsestasjon samarbeider og arrangerer Foreldreforberedende kurs.

Foreldrekurs for biologiske foreldre

Gruppe for foreldre som har barn i fosterhjem.

Foreldrekvelder – Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten holder foreldrekvelder for foreldre i barneskole og foreldrekvelder ungdomsskole. 

Foreldremøter – Barnehage

Det inviteres til foreldremøte to ganger i året. Et aktivt samarbeid mellom hjem og barnehage har betydning for barnets utbytte av barnehageoppholdet. Det er positivt med foreldre som engasjerer seg i viktige prinsipper i barnehagens opphold, og barnehagens foreldremøter kan være en viktig arena for input og for erfaringsutveksling.

Foreldreråd – Barnehager

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Krisegruppa – Familievernkontoret avd. Kristiansand

Åpen dropin gruppe for dem som trenger noen å snakke med etter ett samlivsbrudd.

Kvinnegruppa

Lukket gruppe for kvinner som lever eller har levd med vold i parforholdet.

LINK – Livsmestring i grunnskolen

LINK er et undervisningsopplegg i skolen. I Opplæringsloven og Kunnskapsløftets gemnerelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet.

Mini-risk gruppe

Angstgrupper for ungdom, i regi av Helsetasjonen

Pedagogisk team barnehage (samhandlingsarena)

Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller for det enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er barnehage, PPT, helsestasjon og eventuelt foresatte.

Politiråd

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune.

Psykologisk førstehjelp – Barnehager

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for barn og unge for mestring av egne følelser, vanskelige tanker og situasjoner.

Sinnemestring

Målet med kurset er å forhindre at ens sinne skal gå ut over andre, samt øke bevisstheten i forhold til hva som kan ligge til grunn for ens sinne.

Smil-kurs

Mestringskurs for barn som pårørende, arrangeres annen hvert år på våren. SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.

Sport og idrett

Kulturkontoret har ansvar for idrettsfaglige saker, og har tett kontakt med kommunens idrettsråd som består av samtlige idrettslag/foreninger i Lyngdal

Støttekontakt i gruppe – Helsetjeneste

Tiltaket kan innvilges ved behov og tilpasning

Tankevirus-kurs for VGS-elever

Tankevirus-kurset handler om å forstå eget negativt tankemønster. Rett og slett styrke det psykologiske immunforsvaret.

TIBIR konsultasjon – Barnehage

Målgruppe for intervensjonen er ansatte i barnehager som arbeider direkte med barn i alderen 3–6 år som har atferdsproblemer eller som er i risiko for å utvikle fremtidige atferdsproblemer (indikert og selektert gruppe). Intervensjonen går ut på å gi barnehageansatte veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer. Intervensjonen …

Tiltaksplan systemnivå – Barnehager

Utfordrende barnehagemiljø kan ha sitt utspring i sosiale prosesser på avveie, noe som gjerne innebærer et behov for en tiltaksplan på gruppe/systemnivå.

Ungdomslos – Lyngdal

Lyngdals egen Ungdomslos, er ungdommenes egen støtteperson og hjelper.

Vanlig med vondt

Skilsmissegruppe, i regi av Helsestasjonen

Veiledning fra PPT på systemnivå i barnehage

Dette kan handle om veiledning i pedagogisk team ved den enkelte barnehage. PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, avdelinger eller på organisasjonsnivå.

Åpen barnehage

Frikirken Åpen Barnehage er et tilbud der barn i alderen 0-6 år kan komme i følge med en voksen omsorgsperson.