BUTT – Barn og unges tverrfaglige team

Helsestasjon, familieveileder, barnevern, familievernkontor, PPT og ABUP har etablert et samarbeid som kalles BUTT.

I Lyngdal er det flere tjenester som har i oppgave å gi tilbud til barn, ungdom og familier som trenger bistand i kortere eller lengre perioder

Teamets målsetninger: Å bidra til å sikre at brukerne får en helhetlig og kvalitetsmessig god tjeneste

Teamets oppgave: Å blant annet bilstå deg med å finne fram til hvor og hvordan du skal få best mulig hjelp

 

Kontaktinformasjon BUTT:

Kontakt den enkelte tjeneste eller teamets koordinator på Lyngdal Helsestasjon, tlf 38 33 40 90

Psykososialt kriseteam

Kommunen har et psykososialt kriseteam som trer i kraft etter forespørsel fra legevakt/ ambulanse, kriseledelsen, andre instanser feks politi og lignende, eller kriseteamets medlemmer.

Mål:

Sørge for at ofre og involverte ved kriser og katastrofer blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte etter den akutte situasjonen, og ved oppfølging inntil ordinært helsevesen overtar.

Det er en del av målsettingen at man skal kunne agere på første hverdag etter hendelse. I særlige tilfeller kan kriseteamet benyttes i helger/høytider. Dette vurderes av kriseteamets medlemmer.

Akutte situasjoner forventes håndtert av lege, legevakt, ambulanse, politi, brannvesen, prest og andre samarbeidspartnere.

Politiråd

De fleste kommuner i Norge har etablert et politiråd.  SLT-samarbeidet kan være en viktig ressurs for politirådet. 

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune.

FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg – Skole

Når du har barn på en skole, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – en eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

På kommunenes nettside kan du lese mer detaljert om FAU

 

Elevråd

Ved hver grunnskole skal det for årstrinnene 5.-7.trinn og for årstrinnene 8.-10.trinn være et elevråd med representanter for elevene. Alle klassene i Lyngdal kommune velger en representant og en vara til elevrådet.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg og komme med innspill i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

 

Ungdomsråd

Lyngdal kommunes ungdomsråd er et rådgivende organ for saker som gjelder eller har konsekvenser for ungdom. Gjennom ungdomsrådet skal ungdommen kunne påvirke politiske saker og øke ungdommens samfunnsengasjement.

Overføringsmøte Barnehage – Skole

I forbindelse med skolestart så gjennomføres det et overføringsmøte mellom barnehage og skole, foresatte skal få tilbud om å delta.

Her gis det informasjon fra barnehagen som er viktig for skolen å vite om sine nye 1.klassinger.

Foresatte må samtykke til at barnehage og skole utveksler informasjon.

Foreldremøter – Barnehager

Det inviteres til foreldremøte to ganger i året.

Et aktivt samarbeid mellom hjem og barnehage har betydning for barnets utbytte av barnehageoppholdet.

Det er positivt med foreldre som engasjerer seg i viktige prinsipper i barnehagens opphold, og barnehagens foreldremøter kan være en viktig arena for input og for erfaringsutveksling.

Samarbeidsutvalg – Barnehager

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget består at foreldre og ansatte slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Her diskuteres saker som har betydning for barnas hverdag.

Samarbeidsmøte – Skolefravær/ og eller vegring

Målgruppe: Fravær og/eller  skolevegring 

Formål: Hjelpe og få eleven mer på skolen 

Møtehyppighet: Etter behov

Deltakere: Foreldre, helsesykepleier (med samtykke) og evt sosiallærer  

Ansvarlig for møtet: Skolen

Relasjonskartlegging – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Å bevisstgjøre alle ansatte på skolen på hvem de bør jobbe mer med for å trygge eleven 

Møtehyppighet: 1 – 2 ganger pr. år

Deltakere: Alle ansatte på skolen

Ansvarlig for møtet: Rektor

Klassegjennomgang

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Få kjennskap til elever som trenger ekstra tiltak på et tidlig tidspunkt. 

Møtehyppighet: 2 gang pr. år

Deltakere: Læringslos, kontaktlærer i den aktuelle klassen, rektor 

Ansvarlig for møtet: Rektor

Pedagogisk team – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Gjennomgang av prøveresultater og elever med sosial problemer for å finne riktige tiltak og evt. henvise 

 • Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller for det enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte.
 • Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter.
 • De som deltar på møtene er barnehage, PPT, helsestasjon og eventuelt foresatte.

Møtehyppighet: 2 ganger pr. mnd

Deltakere: Skolen, PPT, helsestasjon

Ansvarlig for møtet: Skolen

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og Barnas Stasjon Lister

Målgruppe: Helsestasjon, Barnas stasjon 

Formål: Planlegge felles kurs/samarbeid 

Møtehyppighet: Ca 2 gange ri året 

Deltakere: Leder helsestasjon, kontaktperson hspl, jordmor, rep barnas stasjon 

Ansvarlig: Helsestasjon

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og frisklivsentralen

Målgruppe: Helsestasjon og frisklivssentralen 

Formål:  Planlegge tema for undervisning i skole og eventuelle kurs etter behov

Møtehyppighet: 2-4 gagner i året 

Deltakere: Ansatte på helsestasjonen og ansatte i frisklivsentralen 

Ansvarlig: Leder helsestasjon

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og skole

Målgruppe: Rektor, inspektør, sosiallærer, helsesykepleier

Formål: Gjennomgang årshjul, planlegging av tema, psykososialt miljø 

Møtehyppighet: Fast 2 ganger i året , ellers etter behov

Deltakere: Helsespl , rektor, inspektør, sosiallærer 

Ansvarlig: Helsesykepleier

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og barnehagestyrere

Målgruppe: Helsestasjon og bhgstyrere 

Formål:   Gjennomgang og utveksling ifht fag og erfaring felles tema 

Møtehyppighet: Ca 4 ganger i året 

Deltakere: Helsesykepleiere og styrere i bhg 

Ansvarlig: BHG/ helsestasjon 

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og frivilligsentralen

Målgruppe: Ansatte helsestasjonstjenesten og frivillighetssentralen 

Formål: Samarbeid ifht div tiltak for barn/unge/familier 

Møtehyppighet: Ca 2 ganger i året 

Deltakere: Helsesykepleiere og leder for frivilligsentralen 

Ansvarlig: Leder helsestasjon

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og tannhelsetjenesten

Målgruppe: ansatte i helsestasjon og tannhelsetjenesten

Formål: Gjennomgang rutiner, felles forståelse og oppdatering av retningslinjer 

Møtehyppighet: 2-3 ganger i året

Deltakere: Ansatte heslestasjon og tannhelsetjenesten i kommunen 

Ansvarlig: Tannhelsetjenesten

Tildelingsmøter – Forvaltning og Habilitering

Målgruppe: Foreldre som har søkt om avlastning og lignende 

Formål: Kartlegging/ tildeling/ avslag søknader 

Møtehyppighet: 1 gang pr uke

Deltakere: Virksomhetsleder habilitering, avdelingsleder habilitering, saksbehandler forvaltning 

Ansvarlig: Saksbehandler v/ Forvaltning

Lokalt politiråd/ SLT styringsgruppe

 • Lokalt politiråd/ SLT styringsgruppe (gjelder ikke kun samhandling knyttet til barn og unge, men hele befolkningen) 

Målgruppe: Øverste ledelse i kommunen og politiet 

Formål: Kommunen og politiet har en felles forståelse av kriminalitetsbildet og samarbeider om målrettede rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

Møtehyppighet: To møter i året (eventuelt flere ved behov) 

Deltakere: Kommunedirektør, ordfører, politistasjonssjef, politikontakter, beredskapskoordinator og SLT-koordinator 

Ansvarlig: Kommunen og politiet. Politirådet ledes av ordfører og SLT-koordinator er tilrettelegger og sekretær 

 

Rekom – Nettverkssamlinger, planleggingsdager

Målgruppe: Ansatte i barnehage

Formål: Kompetanseheving av ansatte 

Møtehyppighet: Ca 4-6 i året pr når en er med i en pulje.  

Deltakere: Barnehage

Ansvarlig: Lister pedagogiske senter (LPS)

Foreldremøte – Barnehage

Målgruppe: Alle foreldre

Formål: Informasjon, samarbeid  

Møtehyppighet: 1- 2 ganer i året

Deltakere: Barnehage og foreldre

Ansvarlig: Barnehage

Styrermøte – Barnehage

Målgruppe: Kommunale og private styrere i barnehage.

Formål: Samhandling, informasjon

Møtehyppighet: 1 gang pr måned

Deltakere: Virksomhetsleder, styrere og nestleder.  

Ansvarlig: Virkehetsleder

Oppstartsmøte med PPT. Barnehage

Målgruppe: Barn henvist til PPT

Formål: Barnehagen skal tilrettelegge innenfor det ordinære barnehagetilbudet og prøve ut tiltak. Når tiltak er evaluert sammen med foreldrene kan en vurdere behovet for å melde videre til PPT.

Møtehyppighet: 1 gang

Deltakere: Barnehage og PPT

Ansvarlig for møtet: PPT (Pedagogisk – Psykologisk tjeneste). Barnehagen kaller inn til oppstartmøte med PPT.

Ansvarsgruppemøte/ BTI-møte – Barnehage/ Helsestasjon

BARNEHAGE/ HELSESTASJON:

Målgruppe: Barn med sammensatte, langvarige behov og koordinerte tiltak

Formål: Samhandling. Gruppen skal sikre helhetlig, riktig tiltak til riktig tid med sammenhengende oppfølging rundt barnet og dets familie. Gruppen skal sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe-og eller omsorgstilak. 

Møtehyppighet: 2 – 4 ganger pr år/ etter behov 

Deltakere: De som er nødvendige for et optimalt samarbeid, eksempelvis kan det være ansatte fra Lister Barnevern, helsestasjon, koordinerende enhet, skole, barnehage, PPT, Abup, HABU, statped, fastlege, barn og foresatte.

Medvirkning: Barn og foresatte skal høres og gis mulighet til å uttale seg om hvem/ hvilke samarbeidsarena som skal delta i ansvarsgruppen.

Ansvar: barnehage/ Helsestasjonen

 

 

Tverrfaglig Team – Barn og unge

Formål: Kommunens overordnede tverrfaglige team, som er samhandlingsarena som løfter opp og jobber med fremgangsarbeid arbeid, –  med og for kommunenes barn, unge, familier

Mandat i Tverrfaglig team – barn og unge:

 1. Ansvar for oppfølging av det tverrfaglige arbeid for barn og unge i kommunen 
 2. Ansvar for arbeidet med, og oppfølging av barnevernsreformen 
 3. Kan ta avgjørelser som ligger innenfor virksomhetenes budsjettramme. Er barnevernsreformens arbeidsgruppe.

Møtehyppighet: månedlig og hyppigere ved behov

Deltakere:

 • Alle virksomhetsledere som jobber med barn, unge og deres familier (barnehage, skole, habilitering, kultur, helsestasjon og psykisk helse). ​
 • Rådgiver forebygging: Marianne Aarhoug Thorsen
 • Rådgiver folkehelse og sosial bærekraft: Kristine Illøkken
 • SLT-koordinator: Camillla Buch Vidringstad
 • Prosjektleder oppvekstreformen: Mette Madsen
 • PPT
 • Barnevern
 • Barnekoordinator: Torunn Damman Nordby
 • Andre kan hentes inn dersom nødvendig. ​

Ansvarlig for møtet:

 • Leder: Bente Ingebretsen, virksomhetsleder Barnehage og grunnskole
 • Nesteleder: Anne Bjørnevåg, avdelingsleder Helsestasjon

Overgangsmøte barnehage – skole

Overgangsmøte fra barnehage til barneskole.

Individsaker blir gjennomgått sammen med foresatte og eventuelt andre aktuelle instanser som for eksempel PPT.

 

Målgruppe: Barn som skal begynne på skolen. 

Formål: Informasjonsoverføring, god overgang. 

Møtehyppighet: 1 gang pr år

Deltakere: Barnehage og skole

Ansvarlig for møtet: Barnehage

Pedagogisk team – Barnehage

Målgruppe: Styrere, pedagoger.

Barn en undrer seg over med behov for ekstra stimulering.  

Formål: Samhandlingstiltak. Jobbe konkret mot felles mål. Kollegaveiledning, refleksjon, systemarbeid. 

Møtehyppighet: 1 gang pr. mnd

Deltakere: PPT, helsestasjon, barnehage

Ansvarlig for møtet: Barnehage