Samarbeidsmøte – Skolefravær/ og eller vegring

Målgruppe: Fravær og/eller  skolevegring 

Formål: Hjelpe og få eleven mer på skolen 

Møtehyppighet: Etter behov

Deltakere: Foreldre, helsesykepleier (med samtykke) og evt sosiallærer  

Ansvarlig for møtet: Skolen

Relasjonskartlegging – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Å bevisstgjøre alle ansatte på skolen på hvem de bør jobbe mer med for å trygge eleven 

Møtehyppighet: 1 – 2 ganger pr. år

Deltakere: Alle ansatte på skolen

Ansvarlig for møtet: Rektor

Klassegjennomgang

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Få kjennskap til elever som trenger ekstra tiltak på et tidlig tidspunkt. 

Møtehyppighet: 2 gang pr. år

Deltakere: Læringslos, kontaktlærer i den aktuelle klassen, rektor 

Ansvarlig for møtet: Rektor

Ped. team – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Gjennomgang av prøveresultater og elever med sosial problemer for å finne riktige tiltak og evt. henvise 

Møtehyppighet: 2 ganger pr. mnd

Deltakere: Skolen, PPT, helsestasjon

Ansvarlig for møtet: Skolen

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og Barnas Stasjon Lister

Målgruppe: Helsestasjon, Barnas stasjon 

Formål: Planlegge felles kurs/samarbeid 

Møtehyppighet: Ca 2 gange ri året 

Deltakere: Leder helsestasjon, kontaktperson hspl, jordmor, rep barnas stasjon 

Ansvarlig: Helsestasjon

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og frisklivsentralen

Målgruppe: Helsestasjon og frisklivssentralen 

Formål:  Planlegge tema for undervisning i skole og eventuelle kurs etter behov

Møtehyppighet: 2-4 gagner i året 

Deltakere: Ansatte på helsestasjonen og ansatte i frisklivsentralen 

Ansvarlig: Leder helsestasjon

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og skole

Målgruppe: Rektor, inspektør, sosiallærer, hspl 

Formål: Gjennomgang årshjul, planlegging av tema, psykososialt miljø 

Møtehyppighet: Fast 2 ganger i året , ellers etter behov

Deltakere: Helsespl , rektor, inspektør, sosiallærer 

Ansvarlig: Helsesykepleier

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og barnehagestyrere

Målgruppe: Helsestasjon og bhgstyrere 

Formål:   Gjennomgang og utveksling ifht fag og erfaring felles tema 

Møtehyppighet: Ca 4 ganger i året 

Deltakere: Helsesykepleiere og styrere i bhg 

Ansvarlig: BHG/ helsestasjon 

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og frivilligsentralen

Målgruppe: Ansatte helsestasjonstjenesten og frivillighetssentralen 

Formål: Samarbeid ifht div tiltak for barn/unge/familier 

Møtehyppighet: Ca 2 ganger i året 

Deltakere: Helsesykepleiere og leder for frivilligsentralen 

Ansvarlig: Leder helsestasjon

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og tannhelsetjenesten

Målgruppe: ansatte i helsestasjon og tannhelsetjenesten

Formål: Gjennomgang rutiner, felles forståelse og oppdatering av retningslinjer 

Møtehyppighet: 2-3 ganger i året

Deltakere: Ansatte heslestasjon og tannhelsetjenesten i kommunen 

Ansvarlig: Tannhelsetjenesten

Tildelingsmøter – Forvaltning og Habilitering

Målgruppe: Foreldre som har søkt om avlastning og lignende 

Formål: Kartlegging/ tildeling/ avslag søknader 

Møtehyppighet: 1 gang pr uke

Deltakere: Virksomhetsleder habilitering, avdelingsleder habilitering, saksbehandler forvaltning 

Ansvarlig: Saksbehandler v/ Forvaltning

Lokalt politiråd/ SLT styringsgruppe

 • Lokalt politiråd/ SLT styringsgruppe (gjelder ikke kun samhandling knyttet til barn og unge, men hele befolkningen) 

Målgruppe: Øverste ledelse i kommunen og politiet 

Formål: Kommunen og politiet har en felles forståelse av kriminalitetsbildet og samarbeider om målrettede rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

Møtehyppighet: To møter i året (eventuelt flere ved behov) 

Deltakere: Kommunedirektør, ordfører, politistasjonssjef, politikontakter, beredskapskoordinator og SLT-koordinator 

Ansvarlig: Kommunen og politiet. Politirådet ledes av ordfører og SLT-koordinator er tilrettelegger og sekretær 

 

Rekom – Nettverkssamlinger, planleggingsdager

Målgruppe: Ansatte i barnehage

Formål: Kompetanseheving av ansatte 

Møtehyppighet: Ca 4-6 i året pr når en er med i en pulje.  

Deltakere: Barnehage

Ansvarlig: Lister pedagogiske senter (LPS)

Foreldremøte – Barnehage

Målgruppe: Alle foreldre

Formål: Informasjon, samarbeid  

Møtehyppighet: 1- 2 ganer i året

Deltakere: Barnehage og foreldre

Ansvarlig: Barnehage

Styrermøte – Barnehage

Målgruppe: Kommunale og private styrere i barnehage.

Formål: Samhandling, informasjon

Møtehyppighet: 1 gang pr måned

Deltakere: Virksomhetsleder, styrere og nestleder.  

Ansvarlig: Virkehetsleder

Tverrfaglig Team – Barn og unge

Formål: Kommunens overordnede tverrfaglige team, som er samhandlingsarena som løfter opp og jobber med fremgangsarbeid arbeid, –  med og for kommunenes barn, unge, familier

Mandat i Tverrfaglig team – barn og unge:

 1. Ansvar for oppfølging av det tverrfaglige arbeid for barn og unge i kommunen 
 2. Ansvar for arbeidet med, og oppfølging av barnevernsreformen 
 3. Kan ta avgjørelser som ligger innenfor virksomhetenes budsjettramme. Er barnevernsreformens arbeidsgruppe.

Møtehyppighet: månedlig og hyppigere ved behov

Deltakere:

 • Alle virksomhetsledere som jobber med barn, unge og deres familier (barnehage, skole, habilitering, kultur, helsestasjon og psykisk helse). ​
 • Rådgiver forebygging: Marianne Aarhoug Thorsen
 • Rådgiver folkehelse og sosial bærekraft: Kristine Illøkken
 • SLT-koordinator: Camillla Buch Vidringstad
 • Prosjektleder oppvekstreformen: Mette Madsen
 • PPT
 • Barnevern
 • Barnekoordinator: Torunn Damman Nordby
 • Andre kan hentes inn dersom nødvendig. ​

Ansvarlig for møtet:

 • Leder: Bente Ingebretsen, virksomhetsleder Barnehage og grunnskole
 • Nesteleder: Anne Bjørnevåg, avdelingsleder Helsestasjon

Pedagogisk team – Barnehage

Målgruppe: Styrere, pedagoger.

Barn en undrer seg over med behov for ekstra stimulering.  

Formål: Samhandlingstiltak. Jobbe konkret mot felles mål. Kollegaveiledning, refleksjon, systemarbeid. 

Møtehyppighet: 1 gang pr. mnd

Deltakere: PPT, helsestasjon, barnehage

Ansvarlig for møtet: Barnehage